HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 799.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

VOORLOOPIG RAPPORT
VAN DE COMMISSIE INZAKE DEN INVLOED VAN
HET WEGDEK OP DE WEGBEPLANTINGEN.
Bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 9 Ianuari 1928, Inleiding.
no. 321, afd. Waterstaat T, werd ingesteld eene Commissie, aan welke
werd opgedragen de Regeering van advies te dienen omtrent de vraag, in
hoeverre het maken van verschillende en in het bijzonder van gesloten
1 wegdekken bij den aanleg en de verbetering van wegen van invloed is op
I de op, langs en nabij die wegen voorkomende beplantingen en omtrent
' de maatregelen, welke zouden genomen moeten worden om den schadelijken
invloed van die wegdekken voor de beplanting zooveel doenlijk te voorkomen.
Daarin werden benoemd:
I tot lid, tevens voorzitter Ir. D. A. VAN HEYST, Hoofdingenieur-
I Directeur van den Rijkswaterstaat in de Directie Zuid­I-Iolland en Utrecht
g te °s-Gravenhage,
I en tot leden:
I Ir. G. I. VAN DEN BROEK, Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat
I in het district Wegentechniek, te ’s­Gravenhage;
H. W. O. DE BRUYN, Secretaris-ingenieur van de Wegencommissie
van den A. N. W. B. en de K. N. A. C. te ’s-Gravenhage;
G. HOUTZAGERS, Inspecteur der Nederlandsche I-Ieidemaatschappij,
te Arnhem;
I. H. IAGER GERLINGS, Inspecteur van het Staatsboschbeheer te
Utrecht;
Prof. Dr. Iohä. WESTERDIIK, Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit
te Utrechtl
I Verder werd bij beschikking van den Minister van Waterstaat, dd.
I 3 Februari 1928, no. 348, afd. Waterstaat T, tot secretaris der Commissie
I benoemd Ir. R. LOMAN, Ingenieur van den Rijkswaterstaat te °s-Gra-
I venhage.
In hare vergadering van 21 Februari 1928, te ’s-Gravenhage gehouden,
werd de Commissie namens den Minister van Waterstaat door den Voor-
zitter geïnstalleerd.
Voorts vonden vergaderingen plaats op 8 Mei IQ28 te Wassenaar, op
5
1
I
I
I .