HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 785.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

l
l
BIJLAGE 2
COMMISSIE
INZAKE DEN INVLOED VAN HET
Q WEGDEK OP DE WEGBEPLANTINGEN.
. NO, II, ’s-Gravenhage, Ig Juni I928.
- Mauritskade 47.
rl
Ten vervolge op het schrijven van 14 April IQ28 der nevensvermelde
tf
ll Commissie, hetwelk aan ---ee 4 ~--M er · ~ ter verkrij~
Gedeputeerde Staten Uwer provincie
ging van gegevens omtrent den invloed van het wegdek op de wegbeplanting,
_ werd toegezonden, veroorloof ik mij Uw medewerking in te roepen, omtrent
het navolgende, voor de beantwoording waarvan ik U bij voorbaat den dank
der Commissie betuig.
1. Zijn U bepaalde gevallen bekend van het voorkomen van een
sterkere of minder sterke beworteling der aangrenzende weg-
beplanting onder een opgebroken wegdek?
t 2. Zoo ja, kunnen dan nadere gegevens worden verstrekt omtrent:
a. den aard van het wegdek;
b. ,, ,, ,, de fundeering;
· c. ,, ,, ,, den ondergrond;
{ d. den vochtigheidstoestand van den ondergrond;
e. de soort en den ouderdom der boomen en de diepte der beworteling
onder onderkant wegdek;
f. den gezondheidstoestand der aangetroffen wortels;
g. de plaats, waar een en ander is waargenomen.
3. Zou het U mogelijk zijn, om bij het eventueele opbreken van
bestratingen behoorende tot Uwen Dienst in dit en het volgende
jaar in het bijzonder te doen letten op de onder 2 bedoelde punten,
ri en bovendien de Commissie ervan in kennis te stellen, waar en
wanneer eventueele bijzonderheden omtrent de beworteling der
boomen onder de wegen te zien zullen zijn, opdat zij zich door
een onderzoek ter plaatse van een en ander op de hoogte kan
ä Smiian
De Secretaris,
R. LOMAN.
Aan
' li Heeren Hoofdingeniears-Directearen van den
Rijlqstvaterstaat in de verschillende Directien,
g (be/2. Alg. Dienst en Groote Rivieren),
l den Heer Hoofdingeniear-Directeur van den
gl Provineialen Waterstaat in N oord-H olland , en
çl Heeren Hoofdingeniears van den Provineialen
· Waterstaat in de overige Provinciën.
il `