HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 791.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

BIJLAGE 1 1)
COMMISSIE
I INZAKE DEN INVLOED VAN HET
WEGDEK OP DE WEGBEPLANTINGEN.
’s-Gravenhage, I4 April 1928.
, Mauritskade 47.
Namens de Commissie inzake den invloed van het wegdek op de
wegbeplantingen veroorloof ik mij Uw tusschenkomst in te roepen ten einde
gegevens te verkrijgen, welke uit onderstaande vragenlijst kunnen blijken.
Omdat ervaring, die in Uw ressort op dit gebied zou kunnen zijn
opgedaan, voor onze Commissie wellicht van groot belang is, zou er prijs
op worden gesteld, dat de geconstateerde feiten worden toegelicht door alle
ter zake dienende gegevens, waarover U beschikt.
j 1. Zijn aan reeds aanwezige boomen, nadat men de verharding van den
' weg daarnaast had vervangen door een z.g. gesloten wegdek (dicht teer- of
asfaltbeton, cementbeton, of een wegdek, waarin de voegen met een water-
dicht materiaal zijn gevuld), verschijnselen geconstateerd, die wijzen op een
sneller verval der boomen dan men bi` achterwe e bli'ven van het esloten
__ __ l g J g
wegdek redelijkerwijze had kunnen verwachten?
a. Welke waren die verschijnselen en wat was de naam en ligging van
· den weg of de straat, waar zij werden geconstateerd? Zijn de ziekte-
symptonen geverifieerd door een phytopatholoog of boschbouwkun-
dige? Zoo ja, door wie?
b. Welke soort(en) boomen vertoonde(n) die verschijnselen en hoe groot
was het aantal daarvan?
c. Wat was de ouderdom dier boomen?
d. Waaruit bestond het oude wegdek, en waaruit het nieuwe?
c. Wanneer kwam het nieuwe wegdek gereed?
f. Hoeveel maanden na het tijdstip, genoemd onder e werden de
bedoelde verschijnselen voor het eerst geconstateerd?
g. Werden zij nadien gecontroleerd (eventueel door welke deskundigen?)
en was verergering merkbaar?
/1. Hoe dicht naderde de ondoorlatende verharding tot het hart van de
boomen?
i lg. Welken onderlingen afstand hadden de boomen?
Z. Welke was de geaardheid van den bodem? (zand, humus, klei enz.)
1) (Verzending van dit schrijven had plaats aan de op blz. 4 genoemde
personen en besturen.)
ZI