HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

wi
l
P
I
De beuken waren fraai en op den doorgezaagden stam opvallend gaaf;
enkele bleken een rot wortelgestel te hebben.
( Bij een enkele iep in een rij boomen aan de ooszzijde van den weg,
welke niet werd geveld, bleek dat het wortelgestel verrot was, toen deze
plotseling in het najaar van 1928 is omgewaaid. Vermoedelijk is hetzelfde
afstervingsproces, als aan de westzijde, ook hier aan den gang; in het najaar
van 1927 moest een dezer iepen, die geheel dood was, worden gekapt. (Bij
het buiten ,,Reigersbergen" K.M. 3,800 3,900.)
Turschen K.M. 5,120 en 5,800 staat een rij iepen, eiken en beuken aan
de westzijde van een enkele jaren geleden aangebrachte asfaltbetonverhar-
ding op gewalste fundeering. De toestand dezer boomen schijnt niet gunstig
te zijn, blijkens de doode takken, die geregeld verwijderd worden. Hiertoe
zal zeer waarschijnlijk, behalve de gesloten verharding, ook het dempen
van een vroeger aanwezige sloot hebben bijgedragen.
Turse/zen K.M. 6,560 en 7,300 stond aan de westzijde een rij iepen,
li eiken en beuken, die thans zijn gerooid. Zoowel de iepen als de beuken
maakten een gezonden indruk. Een eik met een rot wortelgestel is tijdens
het rooien dwars over den weg gevallen. De eiken waren hier over ’t algemen
l niet fraai, hadden verward gegroeide takken, en schenen, mede door den
[ kleinen onderlingen afstand, een kwijnend bestaan te leiden. De zwammen,
jj die in hun wortels voorkwamen, zijn te beschouwen als een gewoon ouder-
[ dornsverschijnsel; zoodat een positief ongunstige invloed van het wegdek in
dit geval bezwaarlijk kan worden aangetoond.
I Uit de gevallen, waarbij van iepen het tot ver onder de wegverharding voorjoopige
gegroeide wortelgestel geheel gezond is gebleven, zou men mogen afleiden, ¢<mc1uS¤cS_
» dat deze wortels onder de verharding water, voedsel of lucht trachten te äaäïm
b€m3ChtigCn‘ bev§or‘fc1ings­
l Dit verschijnsel schijnt ook op te gaan voor tegelpaden; volgens toestand,
. een mededeeling van den Directeur van den Gemeentelijken Plantsoendienst
i te Rotterdam zou meermalen geconstateerd zijn, dat wortelnetten tot vlak
i onder en zelfs in de betontegels der trottoirs, doorgedrongen waren. Een
nader onderzoek zou moeten uitmaken, of het in hoofdzaak de lucht- en
watervoorziening door de capillaire poriën in de betonmassa der tegels, dan
wel, die door de voegen tusschen de tegels is, welke voor deze wortels het
meest beteekent.
Hoewel het aantal ingekomen berichten over de wortelontwikkeling van
wegbeplantingen onder wegdekken betrekkelijk gering is, is het niettemin
opvallend, dat bij iepen de meest beteekenende wortelnetten voorkomen
onder minder druk bereden wegdekken in landelijke streken. (Tholen,
Hulst-Walsoorden, Dedemsvaart, de Meern, Oudewater.)
Onder de verharding van de drukkere en in hoofdzaak door auto’s bereden
Rijkswegen is, voor zoover de berichten luiden, onder de bestrating het
wortelnet of afwezig of niet ver doorgedrongen. Zoo werden in den Rijks-
weg Amsterdam-Utrecht bij het Kasteel Nijenrode te Breukelen bij het
graven op een afstand van 1,25 M. uit de boomen en tot op een diepte van
1 M. geen wortels aangetroffen ; in den Rijksweg Breda-Oosterhout bleken,
I7