HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

(Hilversum) voorkwam op drogen zandgrond, waar de verharding zich op
3 tot 4 M. boven het grondwater bevond. Waar het grondwaterpeil zich niet
ver onder de straatoppervlakte bevindt, zooals in Amsterdam en bij de niet
op rivierdijkshoogte liggende straten van Rotterdam o,8o M. tot 1 M. of iets
meer) hebben de boomen zich -- niettegenstaande de zeer ongunstige
omstandigheden, waaronder zij door het gesloten zijn van de verharding vaak ,
verkeeren - in dit opzicht beter kunnen handhaven, dan in droge streken, i
waar het wortelgestel uitsluitend is aangewezen op opvanging van het opper-
vlaktewater, en dat wel vermoedelijk dank zij het feit, dat zij mede door
de capillaire opstijging, zich hier gemakkelijker van water konden blijven
voorzien.
Op plaatsen met een hooggelegen grondwaterspiegel zal eventueele schade
_ dus vermoedelijk eerder zijn te wijten aan een onvoldoenden toevoer van
lucht en afvoer van gassen door den bodem, naar en van de wortels, eenerzijds
als gevolg van een te geringe onverharde oppervlakte rondom den boom,
anderzijds door het dicht geraken van dit oppervlak door stof en het beloopen
daarvan. Dit is echter juist een factor, - die - tenzij de omstandigheden
plotseling in bijzonder sterke mate veranderen (dempen van slooten, sterke
ophooging) -- zich niet in enkele weken of maanden openbaart, doch door
zijn voortdurende en uiterst langzame werking pas in den loop van jaren aan
den groei der boomen zal blijken. Aan dit bezwaar zou wellicht althans
gedeeltelijk tegemoet gekomen kunnen worden door de omgeving van den
boom tegen het beloopen te beschermen en de oppervlakte geregeld los te
houden. In dit opzicht verdienen de 1,5 >< 2 M. groote openingen, afgedekt
met roosters, rondom de boomen der Parijsche straten aanbeveling. Het
grondoppervlak onder die roosters, waarin zich allerlei vuil kan verzamelen,
vereischt dan echter een nauwgezet onderhoud.
Dat ondanks deze maatregelen in de zeer groote steden (vooral Parijs)
een toenemende verkwijning van de boomen valt waar te nemen, is wellicht
voor een niet onbelangrijk gedeelte toe te schrijven aan schadelijke uitlaat-
gassen der automobielen, een gevaar voor de beplanting, dat meer en meer
_ dreigend wordt. Of deze factor ook in de groote steden van ons land een
_ rol speelt, is niet bekend.
Berichten omtrent schade, door een gesloten wegdek toegebracht aan
boomen langs buitenwegen, hebben de Commissie niet bereikt.
In het algemeen. verkeeren deze boomen onder veel gunstiger omstandig-
heden, dan die in stedelijke bebouwing. Immers hier bevinden zij zich in den
regel op vrije met gras begroeide of althans onverharde bermen en beschikken
hierdoor per boom over een veel grootere oppervlakte, dan die, welke in
steden binnen de boomkransen in de trottoirs aanwezig is.
Bij buitenwegen ontbreekt voorts gewoonlijk een rioleering, die her
hemelwater op zoodanige wijze wegvoert, dat het voor de boomen verloren
gaat.
Neemt men dit alles in overweging, dan ligt het vermoeden voor de
hand, dat voor het verkwijnen van boomen langs buitenwegen, ten gevolge
van het aanbrengen van een gesloten wegdek - althans wanneer hierbij geen
andere bijkomende factoren (zie pag. 8) ongunstig kunnen werken - in
15