HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

In het schrijven van den oud-directeur van den dienst der plantsoenen in
l Utrecht, wordt als middel om onder een gesloten wegdek zich verzamelend
lichtgas en andere schadelijke gassen onschadelijk te maken, genoemd het
A plaatsen van b.v. een drietal buizen, wijd 25 à go c.M., diep 75 c.M.,
j rondom den boomvoet. In het midden van elk dezer buizen wordt een 2"
j gasbuis geplaatst, voorzien van gaatjes in den wand en van boven afgesloten
door een dop. De ruimte rondom deze nauwe buis wordt opgevuld met
j puin, dat een uitwisseling van het zich eventueel in den bodem bevindend
gas en de buitenlucht vergemakkelijkt en zoo de boomen voor vergiftiging
behoedt.
Ook werden met hetzelfde doel wel riooldeksels boven een holte in den
j grond geplaatst en met grond toegedekt, terwijl deze holte door boven-
; genoemde gasbuizen in verbinding werd gebracht met de buitenlucht. -
l In het schrijven van de gemeente Rotterdam wordt vermeld, dat aldaar
j het aantal boomen, dat langs luchtdicht afgesloten wegdekken sterft, ten
gevolge van gaslekkages, grooter is, dan langs andere dekken. Een en ander
wordt bovendien verergerd door het feit, dat in bedoelde straten het onderzoek
naar gaslekken moeilijker is dan in andere straten.
Mvgdiilgrè Hieromtrent wordt door de gemeente Amsterdam bericht, dat bij licht-
ïï:ï‘(i‘ä‘lä"’H gekleurde dekken de bladeren van somrnigelboomen, vooral lindeboomen,
door het gc_ door deze oorzaak vroegtijdig verschroeieng jonge boomen hebben hiervan
F slgtgnwggdgk meer last dan oude, mede omdat, wanneer de kroon der boomen zoodanig
ïèruggêkaäb is ontwikkeld, dat de naaste omgeving wordt beschaduwd, de warmte-terug-
E Stc h‘“°‘ kaatsing onmiddellijk onder den boom beteekenend geringer is.
Voorloopige Het geringe aantal positieve gevallen van schade, toegebracht aan
gF"°1g*ï€k· wegbeplanting ten gevolge van het gesloten zijn van het wegdek, dat ter
i kmgclm kennis van de Commissie kwam, terwijl ook het buitenland in het onderzoek
g werd betrokken, zou oogenschijnlijk tot het vermoeden kunnen leiden, dat
dergelijke schade slechts in geringe mate voorkomt.
Zooals hierboven reeds werd opgemerkt, is een dergelijke gevolgtrekking
echter niet juist. Ten hoogste mag hieruit n.l. worden afgeleid, dat het ·
g aanbrengen van een gesloten wegdek, als zoodanig tot nu toe in slechts
weinig gevallen een acute groeivermindering ten gevolge heeft gehad.
f Het lag trouwens voor de hand, dat de invloed van een gesloten wegdek
op wegbeplantingen niet zou blijken te zijn een snel doodende werking, tenzij
in sommige bijzondere gevallen, waarbij dan de op pagina 8 genoemde
‘ bijkomende factoren nog vaak een overwegende rol spelen.
j Ofschoon dus het kleine aantal beschikbare gegevens in ieder geval noopt
om met het maken van gevolgtrekkingen voorzichtig te zijn, meent de
Commissie het onderstaande toch naar voren te mogen brengen.
g Alle genoemde voorbeelden van positief en snel nadeel kwamen voor-
{ namelijk voor in gebieden met een stedelijke bebouwing, waar de afwatering
E kunstmatig is, en het hemelwater door riolen wordt afgevoerd, veelal vóórdat
g een beteekenend deel er van in den bodem heeft kunnen wegzakken. `
Verder is het opmerkelijk, dat het voorbeeld van de snelste kwijning j
I2 .
E,

l