HomeVoorloopig rapport van de commissie inzake den invloed van het wegdek op de wegbeplantingenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 918.52 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 31.44 MB

i
Dit openbaart zich aanvankelijk 0. m. door een vroegtijdige herfstverkleuring
en bladafval, afsterven van takken en twijgen, en afnemende grootte der
l bladeren, welke verschijnselen in den beginne echter alleen voor deskundigen
l waarneembaar zijn.
l Aangezien bovendien de groei van de boomen beheerscht wordt door
l een uiterst samengesteld complex van factoren, is het gewoonlijk zeer moeilijk
E bij vermindering van groei en vooral bij geleidelijke vermindering het stellige
j bewijs van de oorzaak te leveren.
In dit verband mag vooral niet worden vergeten, dat het aanbrengen
j van een gesloten wegdek gewoonlijk samengaat met andere werkzaamheden,
die ieder voor zich ook weer een meer of minder schadelijken invloed kunnen
uitoefenen. Als zoodanig kunnen bijv. worden genoemd:
a. het verleggen van kabels of gasleidingen;
i b. het verbreeden van de kruin van den weg, waartoe veelal het dempen
, van bermslooten noodig is, een factor, die in den regel zeer ongunstig
j werkt, omdat hierdoor de ~ meestal talrijke - zich aan den
I slootkant bevindende wortels te veel van de lucht worden afgesloten;
E e. het verhoogen of verlagen van het rijvlak of van de bermen, waardoor
‘ het wortelgestel van de boomen in geheel andere omstandigheden
j komt, ook weer in het bijzonder voor wat betreft den luchttoevoer;
i d. verbreeding van het rijvlak, welke in den regel geschiedt ten koste
l van de tot nu toe vrije bermen;
e. het aanleggen van rijwielpaden met ondoorlatend of althans weinig
l doorlatend dek achter de boomen, eveneens op tot nu toe vrije bermen.
Uit het voorgaande volgt genoegzaam, dat de invloed van een gesloten
j wegdek op wegbeplantingen in den regel niet op zich zelf kan worden
beschouwd, doch steeds dient te worden beoordeeld in verband met de
Q gewoonlijk daaraan onafscheidelijk verbonden andere factoren. Zoo is het
zeer goed mogelijk, dat onder bepaalde omstandigheden het aanbrengen van
E een dergelijk wegdek op zich zelf niet nadeelig is, doch de schade uitsluitend
wordt veroorzaakt door de bijkomende factoren.
ë In dit opzicht moet bij beoordeeling van de mogelijke schade vooral ook ·
g onderscheid worden gemaakt tusschen bestaande beplantingen en nieuwe
E beplantingen, die worden aangelegd langs een reeds bestaand gesloten wegdek.
Bij deze laatste zullen de bijkomende factoren voor het meerendeel wegvallen,
hebben de wortels vanaf het begin de gelegenheid om zich aan de bestaande
toestanden aan te passen en ligt dus het vermoeden voor de hand, dat er in
dit geval minder kans op schade zal zijn en een eventueel nadeelige invloed
van het gesloten wegdek als zoodanig zuiverder kan worden beoordeeld.
1
l
E