HomeDe Europeesche oorlogPagina 7

JPEG (Deze pagina), 713.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

1
l
5 1
Had ze de geringste gedachte Duitsehland aan te randen 'Z Had ze l
Duitschland beleedigd op eene manier die voldoening vorderde? j
lleelemaal niet. Ze was een van de vreedzanmste kleine mogend- Y
heden van Europa. (Inszfemmiazg.) Men kan zich moeilijk een °
meer ordelijk, werkzaam, vreedzaam en minder aanstoot gevend l
volk denken. En in dit land zijn thans de korenvelden platgetrapt,
de dorpen platgebrand, de kunstschatten vernield, de bewoners j
geslacht, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd. (Kreten van
~ "_f0ei!") Honderden, neen, duizenden van hare bevolking zagen.
E hunne nette geriefelijke woningen in vlammen opgaan en hebben Q
, j nu geen onderkomen meer in hun eigen land. En wat was hun F
·_ misdaad? Dat zij vertrouwen stelden in het woord van een Pruisisch j
ä Koning. (Amvlcms.) Ik weet op mijn woord niet wat de Keizer
met dezen oorlog voor heeft. (Hoongelarlnj Ik heb een flauw I
· idee waarop het voor hem zal uitloopen g één ding is zeker, góón
natie zal ooit weer in dezelfde fout vervallen.
Oxennaeiwierinnnn.
j Ik zal mij niet te zeer verdiepen in de ongerechtigheden. Ze
ä zijn niet allemaal waar en dan-het is oorlog. Oorlog is een
j gruwelijk, verschrikkelijk ding-van welken kant ook bekeken j
{ (instewnning), en ik zal zeker niet beweren, dat al wat men op dit
l gebied heeft verhaald de toets der waarheid kan doorstaan. Ik wil E
j _ dit laten voor wat het is ; wanneer gij twee millioen man, gedwongen,
dienstpliehtig, tegen hun wil in ’t veld stuurt, moet gij er op
rekenen, dat er altijd een zeker aantal onder hen zal zijn, die
E dingen doen waarvoor hun eigen land zich schamen zou. Ik kan
A het buiten deze sterkgekleurde verhalen doen. Ik heb meer dan
»; genoeg aan wat de Duitschers zelve toegeven, als noodzakelijk
· j erkennen, verdedigen, verordonneeren-het verbranden, slachten E
ii en neerschieten van weerlooze lieden. Maar. . . Duitsehlands l
echelmerij heeft haar weinig gebaat. Zij trokken Belgie binnen
i om tijd te winnen. Veel tijd ging integendeel verloren. (Luid vn
aanhoudenrl (l;l)_l)ZClL(«8.> In plaats van tijd te winnen, hebben zij
hun goeden naam verloren. (ïizlstcmiizizzg.)
j Sinevnïs Aiizvniant ix max oontoe.
Maar België is niet de eenige kleine mogendheid, die in dezen
oorlog werd aangevallen en mij kan geen verwijt treflbn zoo ik i
hier een oogenblik het lot van een anderen kleinen staat, ,i
Servië, stilsta. (Insicinming.) Een natie geleerd in een wreede j
school, maar die haar vrijheid won met volhardende dapperheid en j
I
E

2