HomeDe Europeesche oorlogPagina 6

JPEG (Deze pagina), 732.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

I
l 4
voordeel bij heeft, is de doodsteek voor alle openbare wet. Het
komt op barbaarschheid neer. (Instcmming.) Men kan evengoed
trachten de Magnetische Pool op zij te zetten, omdat zij een
Duitsehen kruiser in den weg is. (Gelach.) Het wordt gevaarlijk,
bezwaarlijk, neen onmogelijk de zeeën te bevaren, het heele organisme
onzer beschaving wordt op losse schroeven gezet, als de leer van
dezen oorlog zegeviert. (Instemming.) Vilij hebben gevolgelijk den
strijd aangebonden met barbaarschheid (applaus) en er is maar één
wijze om deze tegvoeren. Als er naties zijn die zeggen, dat zij alleen _
l dan traktaten willen erkennen als zij er belang bij hebben ze na te J
komen, dan moeten wij er voor zorgen, dat hun belang inderdaad
E meebrengt, dat zij er zich stipt aan houden. (Applaus.)
{ .
Durrsoiitnnrfs Urrvmoiir. ii
` WVat is hun verweer! De interview tusschen onzen gezant in I
I Berlijn en de leiders van Duitsehlands buitenlandsche politiek is j
S kensehetsend. Gewezen op dit traktaat, dat hun land dan toch
mee-onderteekend had, zeiden zij : " Daaraan kunnen wij ons E
l heusch niet houden ; bliksemsnel handelen is waar het voor ons op 5
aankomt/’ Er is een oneindig kostbaarder ding voor eene natie dan
j bliksemsnel handelen-rechtschapenheid, onkreukbaarheid. (Laicl l
applaus.) Wat zijn Duitsohlands uitvluchten? Dat België tegen
l haar sainefispande ; het heette dat zij met Engeland e11 Frankrijk
l heulde om haar, Duilschland, aan te vallen. Die bewering is niet _
’ alleen onwaa1·, maar Duitschland weet dat ze onwaar is. <II2S2i€727.­
( ming.) Wat andere uitvlucht heeft zij ? Dat Frankrijk een aanslag
op Duitsehland via België in den zin had. Dat is volmaakt onwaar. ,
i (Insteimning,) België verklaarde nadrukkelijk: "lk heb geen 1
Fransche hulp noodig, des Keizers woord is genoeg voor-mij. Een » ·
keizer zal zeker niet liegen!" (Gelach en applaus.) Al deze
verhalen van samenzwering zijn later, " pour le besoin de la eause," J
i uitgebroed. Een groote natie moest zich schamen als een fraudulent ii
bankroetier op te treden, die met slinksche streken van zijne A
l verplichtingen zoekt af te komen. (Instcmming.) Ze spreekt
onwaarheid. Ze breekt het gegeven woord , wij voor ons waren
gehouden het na te leven. (Applaus.)

BELGIE’S VERTROUWEN IN HET GEGEVEN WOORD.
i België isbeestachtig behandeld. (Instemming.) Hoe beestaehtig
l moet de tijd leeren. Wat wij dienaangaande weten is erg genoeg.
En wat heeft ze gedaan'? Duitschland uitgelokt, uitgedaagd?
l
l
l
l