HomeDe Europeesche oorlogPagina 5

JPEG (Deze pagina), 767.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

i l
l
l
. 3 (
toejuiching.) De Fransche keizer, de Fransche maarschalken aan Q
( het hoofd van 100.000 Fransche strijders, gaven er de voorkeur E
I aan om als krijgsgevangenen naar het vijandelijk land te worden I
Q weggevoerd boven het schenden van den goeden naam van hun
Q land. (Toejuicliing.) Het was het laatste leger, waarop de Fransche
( natie haar hoop bouwde. Had het België-ê’s onzijdigheid geschonden,
‘ de oorlog zou wellicht een ander verloop hebben gehad g toch, terwijl i
; het belang van Frankrijk het niet nakomen van het traktaat g
L dikteerde, kwam daartoe niet.
2 E
W "EEN vorm?. PAPIER.”
Het belang van Pruisen brengt vandaag mee het traktaat te l
negeeren en .... zij doet het. (Levencliige ieelcenen van afkeuring.)
bekent met cynische geringschatting van elk rechtsbeginsel dat
E zij ’t negeert. Volgens haar zijn traktaten alleen dan bindend
( wanneer het in haar kraam te pas komt I (Gelaeli.) " Een verdrag "
j -aldus de Duitsche Rijkskanselier-" is een vodje papier/’ Heeft l
j een van U een 5-pond­note in zijn zak? (Luicle t0ejui<·liingen en
gelach.) Ik vraag er niet om. (Gelaolz.) Heeft een van U soms
een van die handige banknootjes van één pond bij zich? (Gelaclz.)
Ja? Verbrand ze maar! Ze hebben geen waarde, ’t zijn vocljes j
papier! (Gelacli en applaus.) Waar zijn ze van gemaakt? van
ouwe lappen! (Gelacli.) )Vat zijn ze waard? Niet meer dan het
5 cxrediet van het Britsche Rijk. (Luicl applaus.) Vodjes papier!
Ik heb de laatste maand met weinig anders te doen gehad. Het
a bleek opeens, dat de wereldhandel tot stilstand gekomen was. I)e
V machine wilde niet meer werken. Waarom niet? Ik zal het U
zeggen. Het wereldhandel-mechanisme wordt voortbewogen door
V wissels (gelacli)-schunnig en gekreukeld, vol krabbels, vol vlekken,
j beduimeld-en toch, met deze vodjes papier worden groote schepen,
“ geladen met duizenden tonnen kostbare lading in gang gezet, van Q
j het eene eind van de wereld naar het andere. (Applaus.) Wat is
de beweegkracht, die hen voortstuwt? De goede naam, de eer van
den koopman. (Applaus.) Verdragen zijn het geld van de inter-
nationale politiek. (Applaus.) Laat ons eerlijk erkennen, dat §
Duitsche handelsmenschen en kooplui den roep hebben van even
eerlijk en betrouwbaar te zijn als de anderen (instemming), maar als
hun crediet zou zakken tot op het peil van Duitschland’s huidige
politiek, dan geeft geen enkele koopman van Shanghai tot Valparaiso
een oortje voor een Duitsche handteekening. (Luid applaus.) Deze ,
leer van het vodje papier, deze leer als verkondigd door Bernhardi,
dat verdragen alleen dan bindend zijn voor eene natie als er
v
E
_ 5