HomeDe Europeesche oorlogPagina 4

JPEG (Deze pagina), 734.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

l
2 i
I
l antwoord behoeven wij alleen maar te wijzen op onze houding in 4
l870. (Instemming). Op wat kwam zij neer? Mr. Gladstone was
, toen Eerste Minister (Tcqjuicïzizzg), Lord Granville was, vergis ik ï
1 mij niet, Foreign Secretary (Minister van Buitenlandsche Zaken). ·
j Geen van twee heb ik ooit van Jingoneigingen hooren beschuldigen.
l F1m:~1KR1JK EN Bmiciië in 1870. J
Wat deden zij in l870'! Het evengenoemd traktaat bond ons {
toen als nu. Onzerzijds werden de oorlogvoerende partijen aan- `
gezocht het te eerbiedigen. vroegen dit aan Frankrijk, en aan
ä Duitschland evenzeer. Destijds, vergeet dit niet, kwam het gevaar
voor schending van Belgisch grondgebied van Frankrijk en niet van
l Duitschland. Wij mengden ons in de zaak om België tegen
i Frankrijk te vrijwaren, precies als wij thans doende zijn om
l haar in bescherming te nemrii tegen Duitschland. (Tocjuicïzivzig.) _
j Wij gedroegen ons destijds op volkomen dezelfde wijze als thans. l
j VVij verzochten ieder der oorlogvoerende partijen ons te verze- Q
keren, dat schending van Belgisch grondgebied niet in haar l
l bedoeling lag. 'Vilelk antwoord gaf Bismarck? Hij zei, dat het Z
geheel overbodig was Pruisen zulk een vraag voor te leggen; zij
l was immers door de bestaande tractaten gebonden. Frankrijks
antwoord kwam op hetzelfde neer. De Belgische natie betuigde
ons destijds haar dank voor onze bemoeiingen in een zeer belangrijk
stuk. Het is een adres door het Brusselsche Gemeentebestuur aan 3
Koningin Victoria gericht, luidende.
i " De groote en edelmoedige natie waarover Gij den schepter j
l voert, heeft ons opnieuw een bewijs gegeven van de welgezinde
gevoelens jegens ons vaderland. . . De stem der Engelsche
j natie heeft boven het strijdrumoer uitgeklonken en de
j beginselen van recht en oorbaarheid hooggehouden. Het j
j Belgische volk zal altijd hare onafhankelijkheid boven alles `
l stellen, maar onmiddellijk na deze gehechtheid vervult een
onverwelkbare dankbaarheid hunne harten het meest." {Luide
i toajuichingen.)
i .
Dat was in 1870. Let op wat volgde! Drie, vier dagen na
dit adres van dankbetuiging, bevond zich een Fransch leger in het
nauw gedreven tegen de Belgische grens ; elke uitweg afgesneden
door een keten van vuur gevormd door het Pruisisch geschut. Er
was één deur open-de schending van België”s neutraliteit. Maakten
zij er gebruik van? Neen, de Franschen verkozen vernietiging
en vernedering boven het verbreken van hun woord. (Dcwercnde