HomeDe Europeesche oorlogPagina 3

JPEG (Deze pagina), 787.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

»
­· ._a_
«.=_ " v _· r #
­ ;. =· · · .· ‘
‘ ` Y ·
ng ` ‘ ly . { V .
u ‘‘'· , ­ · _ .
F {JH": · F ¥5"‘ ‘ . ~ . ' F
` . [ · l
~.¢>‘* _
DE EUROPEESCHE OORLOG =
­,,. = gat _ __ _ A . .. .---_.. E
Rede uztgesproken door den Engelschen Mzmster van
= ­ . .
Fmanczen Chancellor of the Exchequer) Davrd
·,. ,
Lloyd George, M.P., m de Queen’s Hall te Londen ;
*
op 19 September 1914. §
,,­I »:.,K‘?;,j*· `._
A; I 1 I J A i . E
Y· mon onze vmiovariz nm nn Mrn ennonrn is E
GEDURENDE den geheelen loop van een politiek leven heeft zeker
niemand het vooruitzicht van in een grooten oorlog te worden
betrokken met meer afkeer en weerzin beschouwd dan ik. Instem.- 1
,=ë¢=«.,=.« ‘ > . . ï
mmg.) Niemand 1S tegelijkertijd meer overtuigd dat Vl_], zonder E
re ··‘·' ïgïä . . . . . . . _ •
onze nationale eer te verliezen. niet buiten het huidig conllict konden
;;" '·,£,’?.èf= . . . . · ­ ·
zijn gebleven. (Lind applaus.) Ik weet wel, dat elke natie die ten
strijde trekt zich verbeeldt, dat hare eer er mee gemoeid is. Met een
M . . . i
beroep hierop werden vaak I`1]1Sd3,d€11 begaan j men begaat ze op dit ;
oogenblik I Toch bestaat er zulk een ding als nationale eer en wie ë
tegen haar zondigt bereidt haar eigen verderf. (Insiamming.) In
hoeverre is onze eer als natie inet dezen oorlog gemoeid? In zooverre
>·QQ.·v: ‘i;$ï >;‘­' j j . . . . . . . ,
W1_], 111 de 3»lle1‘B€l’StG plaats, ClOO1‘ heilige Verplichtingen gebonden l
zijn om de onafhankelijkheid, de vrijheid en onschendbaarheid van j
grondgebied van een zwakker buur te verdedigen, een buur die
‘ .. . . . . . *
l‘­· < altijd vreedzaam naast ons heeft geleefd. (Toejuzchmg.) Zij kon l
­_ï­_aärïï<E;_;§ _ _ _ _
· ons niet dwingen deze VG1"pl1Cl1l31Ilg€l1 na te komen; maar de man
ïf«42ï"` · ­ · · A ‘
die zich aan eene VGl`_[)llCllblIlg meent te mogen onttrekken, omdat [
;- . .... . . .
zijn schuldeiseher biuten staat 1S hare nakoming af te dwingen, is 1
een sohelm. (Luid applaus.) WVe verbonden ons bij tractaat, een j
rsi: IW . . .. .. 5
·‘ ler=ht1<·· tractaat of liever b1 twee afzonderh ke tractaten om
@1-1 ;e{i` .L_ P “ a ‘ ' J ‘ J
Belgie en hare 1ntegr1te1t te verded1gen. VV1j teekenden deze ;
1 _ . .
V documenten en waren met de eenige onderteekenaren ; ons land was
niet het eenige dat voor België’s onschendbaarheid instond. Rusland, §
¤ .. . . .
1 Frankrijk, Oostenrijk, Prmsen waren mede ­ onderteekenai~en, §
` E`*lr_$;#­.;lïQ. .. ­ . . . `
WVaarom komen Oostenrijk en Pruisen hunne verplichtingen in deze j
niet na? Men beweert dat wi` alleen zooveel nadruk lecwen o ·
@5;. · °° P 2
dit traktaat als een voorwendsel ; dat wij het bezigen als een
dekmantel voor onzen naijver ten aanzien van eene hoogere
­ fl . . . . . . . 1
esc av1n c 1 W1 a ne z n ve1 <>‘ zien. e ac . 5 5
jjl_g‘)f_A b h , le g ar oude ‘n1et1gd G Z h Al ’
`’.· è , l
~».'¤;.--Zal; * E
,;g¢qj·ggqï, < 1
xïf ; j
T l