HomeDe Europeesche oorlogPagina 13

JPEG (Deze pagina), 754.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

I
I.
ll Q
i
bijstaan. (Luid applaus.) Deze Duitschers gelooven en verkon­
digen, dat wij een decadent, verworden volk zi_jn. Bij monde van gi
hun professoren rekenen ze de wereld voor, dat wij lafaards zouden
zijn, die ons achter onze mahoniehouten lessenaars versteken,
terwijl wij andere, meer heldhaftige volkeren voor het gevaar laten ,·
opdraaien. Hoort, wat men in Duitschland van ons durft zeggen :
" Een bloode, lamlendige natie, die het van haar vloot moet hebben."
Het zou mij niet verwonderen, zoo zij nu reeds beginnen in te zien, l
dat zij het mis hadden. (Gcjuicïa.) Een half millioen jonge mannen
[ heeft zich reeds aangemeld en hun woord aan hun Koning verpand, g
Q dat zij de zee willen oversteken om dezen smaad den Engelschen
E moed aangedaan aan de beleedigers op de slagvelden van Frankrijk
en Duitschland zelf te wreken. Een tweede half millioen wordt
S noodig geacht , wij zullen het hebben ook. (Luid applaus.)
DE OFFERS DIE MOETEN WORDEN GEBRACHT. l
Ik benijd U, jonge mannen, dat gij de kans hebt, de groote kans,
die slechts een enkele maal in den loop van vele eeuwen wordt ë;
geschonken! Meestentijds is het op kleine schaal en zonder veel ë;
geestesverhelïing dat opofferingen van ons worden gevraagd. Maar i
vandaag komt Uw kans in den gloed en vervoering van eene groote
beweging voor vrijheid, die door geheel Europa millioenen tot
hetzelfde edele werk oproept. (Te<;y‘«u'chingen.) Het is de geweldige
krijg voor de ontknechting van Europa uit het juk eener militaire Q
caste, die op twee generaties hare sombere schaduw wierp en de
wereld thans in een vreeselijk bloedbad jaagt. Een aantal hebben
reeds hun leven voor dit ideaal geofferd. Anderen hebben zelfs
meer gegeven dan dat, door hen af te staan, wier levens hun
_ dierbaarder waren dan het eigen bestaan. Ik eer hen om hun moed lj
en bid God hun troost en kracht te schenken. Maar hun loon zal
’ niet uitblijven ; de gevallenen zullen geheiligd worden in den dood.
Zij hebben bijgedragen tot het scheppen van een nieuw Europa---
gj eene nieuwe wereld. Boven de gruwelen van het slagveld, zie ik E;
t de teekenen rijzen van een nieuwen dag ! in
HET NIEUWE PATRIOTISME.
De volken zullen meer winnen bij dezen krijg in alle landen dan
zich op dit oogenblik laat bevatten. (Insiczmnivzg.) In de eerste
plaats zullen zij van de grootste bedreiging van hun vrijheid worden
verlicht. Maar dat is bij lange na niet alles. Oneindig grootscher
en blijvender dingen zullen uit dit geweldig conflict worden
geboren­­een nieuw pat-riotisme, rijker, edeler, hoogcr dan het
{`