HomeDe Europeesche oorlogPagina 12

JPEG (Deze pagina), 748.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

10
wereld. Ontruk haar den drietand! Christendom? Ziekelijke
gevoeligheid ten aanzien van anderen! Daar moet de Duitscher
niets van hebben! Een nieuw dieet is noodig. "Wij zullen het
aan dc wereld voorschrijven ! " Van Duitsche herkomst " made in
Germany," zal het zijn. (Gelaclz en applaus.) Een dieet van bloed
en ijzer. Daarmee zijn we klaar. Met verdragen hebben we
afgerekend, met de eer der volkeren eveneens en natuurlijk met de
vrijheid ook. VVat houden we over? Duitschland! Duitschland is
gebleven. " Duitschland vóór alles !" (" Deutschland ueber alles.")
`We hebben dus te vechten tegen die aanmatiging van de
overheersching van een materialistische, harde beschaving, eene
beschaving dï e, als ze eens de baas wordt en de wereld regeert, alle '
vrijheid, alle volksregeering wurgen zal, Als Engeland en hare
zonen niet in de bres springen, zal het er voor de menschheid donker
uitzien! (Applaus.)
Heeft U den Pruisischen Jonker en zijne bedoelingen in de
gaten? W'ij vechten niet tegen het eigenlijke Duitsche volk. Dat
volk ligt onder den hiel van den militairen stand en het zal een
_ groote dag voor den Duitschen boer, handwerksman en winkelier
zijn als dit juk verbroken is. Gij hebt natuurlijk van de aanmati-
ging dezer uitverkorenen gehoord. Ze denken, dat ze maar behoeven
te zeggen: "VVe kunnen niet wachten " en alles heeft voor hen te
vliegen. Zoo heette het tegenover België : " Snelheid van handelen
is waar het bij ons op aan komt," in andere woorden: " Ik heb
haast, maak plaats !" Kleine naties die in den weg liggen, worden
op zij gesmeten, neergesmakt en vertrapt. Vrouwen en kinderen
worden onder de wielen van de woeste strijdwagens verpletterd en
Engeland wordt gelast ruim baan te maken. Nu laat ons wel
wezen: als er nog iets van den ouden Britschen geest in ons leeft,
dan zullen wij dien bullebak omlaag sleuren. (Luid applaus.) `
VVanneer hij won zou het de grootste ramp zijn, die ooit aan een ,
volksregeering kon overkomen ! ” j
l
Zmunvinmsxn, AL ZAL HET VREESELIJKE oFFERs VERGEN. '
De Duitschers denken, dat wij hen niet aan kunnen. Zeker, het
zal niet gemakkelijk gaan. Evenmin zal het gauw afioopen. Het
zal een vreeselijke oorlog zijn, maar in het eind zullen wij, na
vreeselijke offers te hebben gebracht, den zege bevechten. (Applaus.)
`W e zullen elke zenuw hebben in te spannen ; iedere hoedanigheid
van ons ras te werk moeten stellen : kalm, bedaard, kloek handelen,
doorzetatendheid, moed in tegenspoed en zelfbedwang in het uur
der overwinning-bovenal zal het ons geloof zijn, dat ons moet