HomeDe Europeesche oorlogPagina 10

JPEG (Deze pagina), 731.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 12.32 MB

l 8 .
en applaus.) Deze leer van groot­heid, dat je een groot rijk moet ~
hebben, ee11 groote natie en groote kerels--wel, lange beenen kunnen
te pas komen, in een vlucht bijvoorbeeld! {Geluch en applaus.)
Een voorvader van den Keizer koos zijn soldaten naar hun l.engte
en die traditie leeft blijkbaar nog in de Duitsche politiek voort.
Duitschland past de leer op naties toe en kan alleen naties van zes
voet in de gelederen gebruiken. (Golceoh.) Toch heeft de wereld
heel wat te danken aan de kleine vijfvoetnaties. De grootste
kunst werd door kleine naties voortgebracht. De onsterfelijkste
literatuur spruit uit kleine naties voort ; de bloeitijd van de i
lilngelsche Literatuur werd bereikt terwijl het land niet grooter [
was dan België, en aan het vechten met een groot Rijk. De N
j heldendaden, die de mensohheid voor geslachten in beroering
j brachten, werden in kleine staten bedreven, die voor hunne vrijheid i
j vochten. J a, het Evangelie kwam tot ons door eene kleine natie.
i God heeft de kleine naties uitverkoren als de vaten waarin Hij de
uitgezochste wijnen aan de niensehheid voorzet, om haar het hart te
verwarmen, de bezieling te verhoogen, het geloof te verveelvoudigen
en te versterken. Hadden wij ons onzijdig gehouden, terwijl twee V
kleine staten werden neergesmakt en afgeranseld door ruwe .
l barbaren, dan zou onze schande nog in geen jaren zijn uit te
wisschen. (Luid cajwlrczas.)
Dn Toers vixiv ons Gnnoor.
Volgens Duitsohland hebben wij hier te doen met een aanslag
van eene mindere op eene hoogere beschaving. (Hoongelctcïe.)
Inderdaad werd de aanval begonnen door de beschaving, die zich
voor de hoogste houdt. Rusland heeft groote zelfopoffering getoond .
voor de zaak der vrijheid--zeer groote. Herinnert gij U de J,
noodkreet van Bulgarije toen zij door de uitzinnigste tyrannie, die
Europa ooit heeft gekend, in stukken werd gereten? W`Vie luisterde
naar den kreet? Het eenig antwoord dat de hoogere beschaving ^ ”
liet hooren was, dat de vrijheid van de Bulgaarsche boeren nog
niet het leven waard was van één enkelen l’onnnerschen grenadier. i
De ruwe barbaren van het Noorden, als de Pruisen hen durven
noemen, daarentegen, zonden duizenden hunner zonen om voor
Bulgarije’s vrijheid te sterven. En Engeland? Ga naar Grieken
land, de Nederlanden, Italië, Duitschland en Frankrijk-en in al i
deze landen zal men U plaatsen toonen waar de zonen van Albion
het leven lieten voor de vrijheid van landen hunzelven vreemd.
Kunt mij een enkel land in de heele wereld noemen voor welks
vrijheid Pruisen ooit één enkel menschcnleven veil had? (Neon J)