HomeAan wie de schuld?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

Z I 3
dat het bondsverdrag hierin niet voorzag en deze opvatting
had de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de ver-
; bonden mogendheden niet verstoord. Toen Italië zijn neu-
» traliteit verklaarde, had het dus volkomen loyaal gehandeld
j en slechts zijn goed recht uitgeoefend. (Zeer levendige
3 bijval). I-lij billijkte volkomen de door de regeering afge-
legde verklaringen betreffende een waakzame en gewapende
ij onzijdigheid, die door alle Italianen in acht genomen moest
j worden, zoolang niet het oogenblik gekomen was, dat het
j plicht was om ten strijde te trekken ter verdediging van
_l% de hoogste belangen van Italië enz."
«l
Twee ministers, dus, verzekeren in de volksvertegenwoor­
1 diging op grond van aanwezige officieele stukken, regeerings­
J verklaringen uit Weenen en Berlijn ontvangen, dat niet alleen
”" thans de regeeringen van Oostenrijk en Duitschland het gevaar j
van een grooten oorlog hebben getart, maar dat Oostenrijk
reeds eerder tot den stap heeft willen overgaan, welke nu den
` volkerenstrijd deed ontbranden.
. II.
De poging om naar de beschikbare gegevens het ontstaan
van den Oorlog te verhalen, laat de diepere gronden
, van de tegenstelling tusschen de groote Rijken
onaangeroerd.
Deze tegenstelling ­- om er niet geheel over te zwijgen ­-
komt voort uit de met toenemende snelheid en onstuimigheid
. groeiende uitbreidingszucht van het kapitaal dat zijn
winsthonger, eenige drijfveer en oogmerk van zijn bestaan,
P niet langer binnen de eigen landgrenzen kan bevredigen. De
kapitalisten van iederen Staat zien zich gedwongen voor den
afzet van hun waren en voor het gebruik van hun geldmiddelen -
‘ naar vreemde markten en nieuwe exploitatie­terreinen te zoeken
- een doel dat zij met de gewone ekonomische middelen steeds
- minder gemakkelijk kunnen bereiken. Omdat in alle groote
Staten de kapitalistische voortbrenging thans tot hooge ontwik-
` keling is gekomen, wordt het bereiken van dit doel altijd moei-
_ lijker. Zoo niet steeds met de wapenen in de hand, moet toch de
kapitalist in verre en vreemde landen verschijnen als de ver-
A tegenwoordiger van een staatsverband, dat, zoo noodig sterke
I:
ii /,
Y ‘. " (