HomeAan wie de schuld?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

ïf S
{ 2 `ï‘
j i het meest gespannen waren, achtte markies Giuliano het j
l ` zijn plicht Weenen te adviseeren eenige gematigdheid te *
l S toonen om te voorkomen dat Rusland ten gunste van _
j · Servië zou ingrijpen. Oostenrijk antwoordde, dat het niet ,
j geloofde, dat Rusland voldoende gereed was na den 2
oorlog met ja pan, om militaire operaties te ondernemen
teneinde Servië te steunen en voerde als bewijs aan, dat
E Rusland gedurende de geheele Londensche konferentie na fl
j den Balkanoorlog niet in staat was, zijn overwicht over de °
j Balkanstaten te doen gelden. Giuliano antwoordde, dat E
' zijn gegevens er op wezen, dat de toestand veranderd was j
j W en dat Rusland geen enkele poging zou toelaten, die be-
oogde de onafhankelijkheid of de souvereiniteit van Servië Q!
= te beperken of zijn grondgebied te verkleinen. Oostenrijk
Q ` antwoordde, dat Duitschland aan den oorlog zou deelnemen, Q `_
indien Rusland zou ingrijpen. De ltaliaansche minister wees W "
op den hoogen ernst van deze kombinatie, omdat de aktie
j . van Duitschland onvermijdelijk het ingrijpen van Engeland
j zou veroorzaken. Weenen en Berlijn antwoordden, dat zij `
er van overtuigd waren, dat Groot­Britannië op het .
laatste oogenblik niet de risiko op zich zou willen nemen,
. van zich in een Europeeschen oorlog te mengen. Markies _ '
" i Giuliano herhaalde, dat een dergelijke opvatting onjuist E
á _l was; uit zijn informaties was gebleken, dat men juist het
5 tegendeel kon verwachten. Maar naar de waarschu-
t wing van Giuliano werd niet geluisterd. Servië `
,§ . werd een ultimatum gezonden, zonder dat Italië er in ge-
; ` kend of geraadpleegd werd. De gebeurtenissen hadden een
snel verloop."
Een later bericht houdt in wat na de rede van den minister-
‘ , president door het vroegere hoofd van de regeering, den heer .
V Giolitti, is aangevoerd. Hij zeide o. a.:
L ,,Daar het van het grootste belang is, dat de neutrali­ ·
teit van Italië boven iedere diskussie verheven is, her-
innerde hij, met het oog op zijn goed recht om Italië _
{ neutraal te verklaren, er aan, dat reeds in het jaar
ll 1913 Oostenrijk aan een aktie tegen Servië -
E dacht, waaraan de monarchie het karakter van een ver-
l dediging wilde geven. Hij echter was met den overleden ‘
f minister van Buitenlandsche Zaken van meening geweest, ·
ii
l!· L