HomeAan wie de schuld?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

i.
t
l
l
. l.
. j Een der beide driebonds-groepen waarin de groote mogend-
. heden van Europa sedert vele jaren tegen elkaar waren ver-
·° deeld, is, zooals men weet, door den Oorlog uiteen geslagen.
_c Van de zes vroeger aldus gekoaliseerde Staten bleef één tot heden
Y buiten den krijg. Men had reeds vernomen op welke gronden
i_ Italië zich van alle verplichtingen tegenover Oostenrijk en
i Duitschland ontslagen rekende. Het traktaat van bondgenoot-
schap geeit aan het verdrag het karakter van een gemeen-
· jg schappelijke verdediging. En naar de meening van de ver-
. `V antwoordelijke ltaliaansche Staatslieden, had de loop der
gebeurtenissen aan de beide andere leden van den voormaligen
Driebond het recht ontnomen zich op het tusschen hen en
‘ Italië bestaande verdrag te beroepen. Want bij dezen krijg is
Oostenrijk aanvallend opgetreden, het was zijn door Duitsch-
land goedgekeurde en gesteunde aktie tegen Servië dat de
tusschenkomst van de andere Staten uitlokte en daardoor den
i algemeenen Europeeschen oorlog teweeg bracht.
i ‘ Deze zienswijze van de ltaliaansche regeering was bekend.
. = Gewichtig, echter, zijn de meedeelingen door den tegenwoor-
digen president­minister en door zijn voorganger onlangs tot
. i` nadere toelichting van het ingenomen standpunt in de parlements-
E i zitting van 5 December en volgende dagen verstrekt.
ln de eerste plaats heeft de heer Salandra, blijkens een
Reuter-telegram uit Rome, over het ontstaan van den oorlog
i het volgende gezegd:
j , ,,ln de rede -­ luidt het bericht -­ die de minister­presi­
. dent in de Kamer hield, zette hij de aanleiding en de be-
_·j doeling van den hedendaagschen oorlog uiteen, die de
ltaliaansche regeering bekend zijn door dokumenten, welke
l . . . .
jj indien zij gepubliceerd werden, verbazing zouden wekken.
j Toen de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Servië ‘
" in het begin van juli na den moordaanslag te Serajewo ;
‘ i
t , / _, J