HomeAan wie de schuld?Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

{ lila;
1 .
te verklaren, dat wij in het geval dat onze eisch
afgewezen werd, de oorlogstoestand als inge-
treden moesten beschouwen?
Q Men ziet het: de zelfbeschuldiging, als zelfverdediging bedoeld,
kan niet, bij alle beknoptheid, nauwkeuriger en overtuigender
worden gesteld. Vóór dat de beslissing, de beslissing die te
Weenen moest vallen, was genomen, heeft de Duitsche regee-
ring de voorwaardelijke en eenige uren later de definitieve t
oorlogsverklaring afgezonden. En waarom? Omdat Rusland
t mobiliseerde! Alsof, het verschil van omstandigheden tusschen
Rusland en Duitschland in aanmerking genomen, voor Duitsch­ _
_ land het korte uitstel van mobilisatie een onover-
komelijk bezwaar zou hebben opgeleverd!Alsofwer­
iii kelijk sprake was van den eisch, dat Duitschland vgeduldig zou
j wachten!" Alsof het niet te doen ware geweest om een uitstel
van mogelijk een enkelen dag, van misschien nog korter tijd, . ..
alsof niet ieder oogenblik de beslissing kon komen. En
alsof niet ~ kan men er bij voegen - volgens de meedeeling
van den minister van Buitenlandsche Zaken aan den Britschen p
gezant, de reeds uit Weenen ontvangen berichten hoopvol had-
den geklonken! Zooveel haast, bovendien, terwijl niets _
minder dan de vrede van Europa op hetspel stond
- het leven van millioenen, het geluk van nog grootere menig- g
ten, het welzijn van wie wist toen en wie weet nog hoevele ,
groote en kleine volken! r
j Nog meer: indien wellicht het mobilisatie-bevel door de l i
; < maatregelen van Rusland als uitgelokt zou zijn te beschouwen,
moest dan ook de bedreiging met oorlog - terwijl ieder A ‘
oogenblik de misschien gunstige, de geruststellende, de vrede- ,
brengende tijding kan worden verwacht -­ voor even nood-
Q zakelijk en onmisbaar worden gehouden? Zou het niet, wanneer · '
ë ï Rusland geen voorsprong kon worden gegund, ook niet de `
voorsprong, die in geen geval na 31 juli langer dan met een
jf etmaal of een gedeelte daarvan verlengd had kunnen worden,
zou het niet mogelijk zijn geweest het Duitsche leger op voet
van oorlog te brengen zonder anderen Staten den oorlogstoe- i
stand aan te kondigen? Zou het niet mogelijk zijn geweest de
mobilisate aan het ultimatum, den uitersten maatregel aan den »
alleruitersten te hebben laten voorafgaan, inplaats van, zooals l
werkelijk gebeurd is, andersom? X