HomeAan wie de schuld?Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

4 47
opnieuw, dat zoowel keizer Wilhelm, op verzoek van den
Tzaar van Rusland, als het Duitsche Ministerie van Buiten- .
landsche Zaken, zelfs tot gisterenavond toe, er bij Oosten-
. rijk op hadden aangedrongen bereidwilligheid te toonen om
de besprekingen voort te zetten - en telefonische en tele-
grafische meedeelingen uit Weenen hadden hoopvol ge-
klonken - maar Ruslands mobilisatie had alles
bedorven," (Engelsch Witboek, No. 121).
Tot de vertegenwoordigers des volks heeft in de Rijksdag­
zitting van 4 Augustus, de rijkskanselier in denzelfden
geest gesproken. Niets lag verder van ons, verzekerde hij, dan
eenige vijandige bedoeling tegen wien ook. ,,De pogingen van
Engeland tot bemiddeling tusschen Weenen en Petersburg
werden met warmte door ons ondersteund? Maar de arglistige
vijand heeft zelfs niet geschroomd den keizer op een dwaalspoor
te willen brengen. . .
,,Op verzoek van den Tzaar neemt de keizer de rol van
bemiddelaar op zich. Maar nauwelijks is deze aktie in gang,
of Rusland mobiliseert al zijn strijdkrachten, die tegen Oosten-
rijk-Hongarije gericht zijn . . . Desniettemin zetten wij in Wee-
nen onze bemiddelingsaktie voort . . . Intusschen vernieuwt A
Rusland ongevraagd zijn verzekeringen, dat het tegen ons
geen militaire toebereidselen treft. De 31e juli breekt aan!
In Weenen moet de beslissing vallen. Wij hebben reeds
door onze vertoogen bereikt, dat Weenen in onmiddellijk
verkeer, dat een tijdlang gestaakt was, de besprekingen
met Petersburg weer hervat. Maar nog voor de laatste
V beslissing in Weenen valt, komt het bericht, dat Rusland i
zijn geheele militaire macht, tegen ons dus, mobiel heeft
- gemaakt ...... Terwijl wij op Russisch verzoek in Weenen
bemiddelen, verheft zich de Russische legermacht aan onze
lange, bijna geheel openliggende grens. .. Moesten wij nu
nog langer geduldig wachten, tot misschien de mogend-
heden, tusschen welke wij vastgeklemd zitten, het tijdstip
zouden kiezen om toe te slaan? Duitschland aan dit gevaar
bloot te stellen zou een misdaad geweest zijn! Daarom
eischten wij nog den 31en juli van Rusland de
i demobilisatie, als eenige maatregel, die den vrede van .
Europa nog kan redden. De keizerlijke ambassadeur in
ij Petersburg krijgt verder de opdracht, de Russische regeering
l
l