HomeAan wie de schuld?Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

.<¥*‘i' '
, ii
* 46 e
Ft i li ·?:
ln waarheid was het dit Duitsche ultimatum, dat
ëjï plotseling en onnoodig de beslissing onherroepe-
H t lijk maakte. Het deed de onderhandelingen, dievolgens
é de verzekering van de Duitsche regeering zelve nog loopende ­
waren, eensklaps en ontijdig afbreken. Het deed dit
‘ onder een gezocht en waardeloos voorwendsel. Het
ä voorwendsel bedoelde de verantwoordelijkheid voor
· den oorlog te laden op de tegenpartij, met name en
in de eerste plaats op Rusland...
gi Reeds gaven wij met een enkel woord te kennen, waaruit
ij E het voorwendsel bestond. De besprekingen, die den oorlog had-
«ï den kunnen beletten, waren nog in vollen gang en beloofden
zelfs een gunstig resultaat ~ de verraderlijke houding van
igjjjjg Rusland, dat inmiddels zijn legers opriep, heeft echter de uit-
2 barsting onvermijdelijk gemaakt... Zóó, inderdaad, laat zich
i het stelsel samenvatten door de leiders van de Duitsche politiek
Q tot hun zelfverdediging opgebouwd. Vervolgens uitgeput in de
pleidooien waarmee de wereld is overstelpt, moest dit systeem
bovendien voor het eigen volk den oorlog gerechtvaardigd doen
§§ schijnen. Op den vertegenwoordiger van Engeland, dat men nog
te vriend dacht te zullen houden, werd het voor het eerst
beproefd:
Q fijj`;
E ,,lk bracht, berichtte de heer Goschen naar Londen, een
lg ïijji uur door bij den staatssekretaris, er zeer ernstig bij hem aan-
dringende uw voorstel aan te nemen en nog een poging
te doen om de vreeselijke ramp van een Europeeschen
oorlog te voorkomen. o
Q Hij zeide, dat hij zeer sympathiek tegenover uw voorstel
» stond en waardeerde uw voortgezette pogingen om den
vrede te bewaren, maar hij verklaarde dat het onmogelijk ·
was voor de keizerlijke regeering eenig denkbeeld in over-
weging te nemen, vóór zij een antwoord had ontvangen
.ä{k van Rusland op haar mededeeling van heden. Deze mede-
. ii deeling, die hij toegaf, dat den vorm van een ulti-
l_° matum had, was, dat indien Rusland de keizerlijke regee-
f ring niet binnen twaalf uur kon meedeelen, dat het onmid-
dellijk zijn mobilisatie tegen Duitschland en Oostenrijk zou
aflasten, Duitschland zich van zijn kant verplicht zou zien `
dadelijk te mobiliseeren . . ."
,,Zijne Excellentie, eindigt het telegram, verzekerde mij
i’ · lj