HomeAan wie de schuld?Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

, ll :;‘
i sïlll
ï ambassadeur op het departement van Buitenlandsche Zaken
over het bemiddelingsvoorstel. Dit bericht klonk vrij wat minder
3 jljgg positief en ook minder hoopvol. Een toezegging om in den geest
van de vorige Londensche konferentie te zullen handelen, had
ï de heer De Bunsen niet kunnen verkrijgen -hoewel de onder-
ïl ’ staatssekretaris ,,op verzoenenden toon" gesproken had. intus-
schen ging deze vertegenwoordiger van graaf Berchtold, zooals
het telegram aan den heer Grey verder zegt, den Russischen
1 gezant bezoeken, ,,dien ik (De Bunsen) ingelicht heb omtrent
mijn gesprek."
Q Als zeker dus mag tweeërlei worden beschouwd:
t ten eerste, dat de Oostenrijksche regeering 31 juli aan haar
ll . vertegenwoordiger te Parijs heeft opgedragen den Franschen mi- _
1 nister te verwittigen van haar bereidwilligheid om in de Servische `
kwestie bemiddeling, of daarover althans bespreking toe te laten;
ten tweede, dat op denzelfden dag, een onderhoud heeft
1 plaats gehad tusschen den Oostenrijkschen onder-staatssekretaris
en den Russischen gezant.
ègi Nog een tijding bracht de heer De Bunsen aan den heer
Grey over, nl.: dat besprekingen gaande waren tusschen den
Oostenrijkschen vertegenwoordiger te Petersburg en den Rus-
sischen Minister van Buitenlandsche Zaken . .. _
Onzen persoonlijken indruk van deze late wending in de diplo­ ’
jïjj, matieke gebeurtenissen hebben we reeds te kennen gegeven: _
voor geheel ernstig bedoeld kunnen we de toezegging van
Oostenrijk, waarop ook Duitschland zich vervolgens beriep, niet
aanzien. De te Parijs afgelegde verklaring is de eenige besliste
uiting namens de Oostenrijksche regeering vermeld. Voor de
rest weten wij enkel, dat samensprekingen werden gehouden.
Een duidelijk antwoord op het duidelijke Engelsch­Russische .
voorstel is van Weenen niet gekomen. De andere denkbeelden
en plannen had men vierkant afgewezen. De oorlog tegen Servië
gl was begonnen, en van eenige aanstalten om de vijandelijkheden ·
wäl tijdens de onderhandelingen te staken, is niets gebleken. Wat, ,
pl ‘ derhalve, de plotselinge omkeering van de Oostenrijksche heer- ‘ - E
schers heeft beteekend en wat gewild, moet als twijfelachtig
Qyè; worden beschouwd. Vast staat enkel, dat op 31 juli, althans ~
formeel, de diplomatieke verrichtingen nog niet waren geëindigd.
De omkeering van de Weener regeering is uitgelegd gewor- `
den als een poging om de publieke opinie te misleiden. Deze
poging zou in overleg met Berlijn zijn uitgedacht. Het samen-

te- V
s E
"è‘­ . W - .. · »1rt ` `