HomeAan wie de schuld?Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

j .
I 41 _
6 schapper te Berlijn kreeg de heer Grey bevestiging van de
l` slechte tijding ,,dat de Oostenrijksche regeering niets weten wil
van het voorstel van Rusland, dat de Oostenrijksche gezant Q
, te Petersburg zou worden gemachtigd om rechtstreeks met den
Q Russischen minister de middelen te bespreken tot regeling van
j het Oostenrijksch-Servische geschil." ·
_ j Minister Sazonof zelf telegrafeerde 29 juli de mislukking van
_ . zijn poging in Weenen aan de legatie te Londen.
_ ln den loop van de onderhandelingen was reeds enkele malen
sprake geweest van een formule, waarin de Oostenrijk- à
sche regeering zich bereid verklaarde haar voornemens ten ,
opzichte van Servië neer te leggen. Hetgeen zij beoogde was Y
1 niet de inlijving van Servisch grondgebied - zij verlangde ‘
evenwel waarborgen tegen de voortzetting van de groot-Ser-
vische agitatie.
Op deze formule kwam, toen al het vorige was opgegeven, ~
de zaakgelastigde van Duitschland 30 juli terug. Uit Peters- 1
burg gingen telegrammen naar Berlijn, Weenen, Parijs, Londen ·
en Rome met deze meedeeling: vl
,,De ambassadeur van Duitschland die mij daareven ver-
liet, vroeg mij of wij ons konden tevreden stellen met de ,
belofte die Oostenrijk zou kunnen geven, van niet de
integriteit van het Koninkrijk Servië te zullen aanranden, j
en aangeven op welke voorwaarden wij er alsnog in zouden
kunnen toestemmen onze militaire maatregelen te schorsen. j
lk heb hem ter onmiddellijke overbrenging naar Berlijn, de ç
volgende verklaring gedikteerd: ,,lndien Oostenrijk, erken- .
nende dat de Oostenrijk-Servische kwestie het karakter l
heeft aangenomen van een Europeesche kwestie, zich bereid
verklaart uit zijn ultimatum weg te nemen de punten die 1
inbreuk maken op de soevereine rechten van Servië, ver- §
bindt Rusland zich zijn militaire toebereidselen te staken."
Nogmaals bracht de ontvangst van dit stuk te Londen de
diplomatieke machinerie in werking. De Engelsche regeering, j
bleek den volgenden dag, had een wijziging voorgesteld. De '
wijziging bedoelde ontegenzeggelijk een stap verder te doen '
. als tegemoetkoming aan Oostenrijk. Bij het amendement had
Rusland zich neergelegd. Hierbij, seinde Sazonof 31 juli aan f
r ' de zooeven genoemde legaties, zend ik u de op verzoek van
i · 1
`
~ 1
Ag