HomeAan wie de schuld?Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

{H, g , r .
· r äï i i
i 40
jl Welk lot het denkbeeld van zijn chef overkomen was, deelde
ä g pg de Russische ambassadeur nog denzelfden dag aan zijn Engel-
schen ambtgenoot mee, die er naar Londen kennis van gaf:
iè · i l `
, ïz ,,lk heb, seinde hij, van den Russischen gezant vernomen,
; dat het voorstel van de Russische regeering van de hand
is gewezen door de Oostenrijksche regeering. Het voorstel
Q fïlgij bedoelde dat de middelen tot regeling van het Oosten­ ‘
rijksch­Servische geschil rechtstreeks zouden worden be- '
je sproken tusschen den Russischen minister van Buitenland-
_ sche Zaken en den Oostenrijkschen vertegenwoordiger te
i Petersburg die daartoe machtiging zouden krijgen.
l De Russische zaakgelastigde meent, dat een konferen- ,
if · tie te Londen van de minder belanghebbende mogend-
Y? heden, gelijk u heeft voorgesteld, thans het eenige vooruit-
py, L zicht biedt op behoud van den vrede in Europa en hij is er
` zeker van dat de Russische regeering gaarne in uw voorstel
zal toestemmen. Zoolang de legers der tegenstanders nog
niet werkelijk met elkaar in aanraking zijn gekomen, behoeft
i Sl nog niet alle hoop te worden opgegeven?
"at i ‘«5~
Zoover evenwel eenige gunstige verwachting berustte op de
onderstelling dat middelerwijl van een konferentie iets terecht
zou komen, wist men te Londen reeds dat zij ongegrond moest
mi ïëgigf heeten. immers hebben wij gezien dat nog op dien dag het
afwijzende antwoord van graaf Berchtold bij den heer Grey was
ff`, ingekomen. Hoe de Engelsche minister de kansen van de andere
ff] { mogelijkheid beoordeelde, blijkt uit een depêche door hem aan
gg, den gezant te Petersburg afgezonden. ,,Het is ons een groote
voldoening, seinde hij, dat er uitzicht is op een rechtstreeksche
uitwisseling van zienswijzen tusschen de Russische en Oosten-
rijksche regeeringen. lk ben bereid elk praktisch voorstel te
ondersteunen dat dit zou vergemakkelijken, enz." Doch reeds
den volgenden dag, 29 juli, ontving Grey van den Russischen
zaakgelastigde te Londen bericht dat direkte onderhandelingen
tusschen Oostenrijk en Rusland door de oorlogsverklaring aan
g if Servië onmogelijk waren gemaakt. Verzekeringen van den
Duitschen minister aan den Engelschen vertegenwoordiger ge-
geven en naar Londen overgebracht, dat de loop van zaken te
ii Berlijn zeer werd betreurd, en dat te elfder ure nog een poging
ten bate van den vrede te Weenen was aangewend, konden ’
natuurlijk niets goeds meer uitrichten. Van zijn eigen bood- G
i ll?
’ ,
rt g { M"