HomeAan wie de schuld?Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

s I I
I ­,
I 39 ;

n geef dat dit de methode is, die het meest van alle de voor-
1 j keur verdient. I
{ Q lk hoor dat de Russische minister van Buitenlandsche '
· ‘ Zaken een vriendschappelijke gedachtenwisseling aan de ë
E Oostenrijksche Regeering heeft voorgesteld, en indien deze ··
i· haar aanneemt zal dit zonder twijfel de spanning verlichten ·
r en den toestand minder kritiek maken ..... " I
Inderdaad was op dien dag, 28 juli, het rechtstreeksche overleg .
door den Russischen gezant te Weenen ingeleid. _
,,Ik had heden, berichtte de gezant, Schebeko, een onder- j
houd met graaf Berchtold in den zin van de instrukties
van Uwe Excellentie. Ik deed hem opmerken in de meest Y
vriendschappelijke bewoordingen, hoezeer het gewenscht
ware een oplossing te vinden die met bevestiging van de
goede betrekkingen tusschen Oostenrijk­Hongarije en Rus-
land, aan de Oostenrijksch­Hongaarsche monarchie ernstige ·
waarborgen zou geven voor haar toekomstige betrekkingen I
met Servië. Ik vestigde de aandacht van graaf Berchtold I
op al de gevaren voor den vrede van Europa welke een jl
gewapend konflikt tusschen Oostenrijk­Hongarije en Rusland i
zou na zich sleepen." .
» F Zoo had de vertegenwoordiger van Rusland gesproken. Het g
4 bescheid bevatte een even volstrekte weigering als die te Berlijn
ontvangen was op het andere voorstel. 3
,,Graaf Berchtold, vervolgt het telegram, antwoordde
mij dat hij zich volkomen rekenschap gaf van den ernst
. _ van den toestand en van de voordeelen eener openhartige i
verklaring met het Kabinet van Petersburg. Hij zeide mij .
dat anderzijds de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering, I
die slechts zeer ongaarne tot de tegen Servië genomen I
sterke maatregelen was overgegaan, niet meer kon terug-
gaan, noch in debat kon treden over de bewoor-
dingen van de Oostenrijksch-Hongaarsche nota.
Graaf Berchtold voegde er bij, dat de krisis zoo scherp I
was geworden en de opwinding der openbare meening I
een zoodanige hoogte had bereikt, dat de regeering, al °
wilde zij, zeide hij mij, niet meer terug kon omdat het
antwoord zelf van Servië het bewijs levert van het gebrek I
’ aan oprechtheid van zijn beloften voor de toekomst."
j . I
I I