HomeAan wie de schuld?Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

. f ‘ _|
e i 38 7
Q gil j ‘ en van begin af door Oostenrijk en Duitschland aangenomen
stelling wordt uiteengezet: geen bespreking kan aanvaard l
,_; i ` worden over den inhoud van de Servische nota­onverschillig
` [ wat er de gevolgen van zullen zijn. Aan dit uitgangspunt heb-
ï ben de beide regeeringen gedurende de onderhandelingen na
j l 23 Juli Oriwrikbaar vastgehouden, en nu wij vijf maanden ver- "
; Y; der zijn hebben een millioen mannen de konsekwentie van deze Y
regeerders met een gewelddadigen en ontijdigen dood geboet.
i ;1§ï Zeker is wel haast dat nog een tweede millioen hen in het
R Q graf zal volgen, alleen minder zeker dat het prestige van de
t Oostenrijksch­Hongaarsche monarchie ten koste van deze offers
' ‘ gered zal worden.
çl Wij zullen ten slotte nog aanwijzen hoe ook de direkte
V bespreking tusschen Weenen en Petersburg tot niets leidde.

Yi li
iïi j . iäf IX X·
vii fl .
i it * £· j ~
Direkte bespreking tusschen Rusland en Oosten-
rijk ~ geen wonder dat dit vooruitzicht den. leider der vredes-
ggjgl glggf pogingen, den Engelèchen minister, toelachte, hem zelfs nog
gelukkiger voorkwam dan zijn eigen afgewezen plan van de
konferentie. Uit Petersburg had de heer Grey vernomen, dat , '
men daar een voorstel te Weenen had gedaan. Het departement 4
van Buitenlandsche Zaken boodschapte dit op 28 juli aan den
fit J gezant te Berlijn. Het telegram is belangrijk, ook voor de kennis
van het mislukte lan:
­l»'l p
,,De uitlegging gegeven in uw telegram van 27 juli (zie · -
vorige §) van hetgeen mijn bedoeling was met het voor-
stellen van een konferentie is volkomen juist. Het zou geen
arbitrage zijn maar een partikuliere en onvormelijke bespre-
king, om te weten te komen welk plan kan worden ge-
jfg, opperd voor een oplossing. Geen denkbeeld zou worden
aangedrongen waarvan niet vooruit zeker was dat het
` aannemelijk zou zijn voor Oostenrijk en Rusland, waar-
i ’j mee de bemiddelende Mogendheden gemakkelijk voeling
konden blijven houden door hun ieders bondgenooten.
{ jl Maar zoolang als er uitzicht bestaat op een direkte ge- ,
dachtenwisseling tusschen Oostenrijk en Rusland, zou ik ­,
elk ander denkbeeld opschorten, daar ik volkomen toe-
`
i l j