HomeAan wie de schuld?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

i rl . ` tx
l
2 37
`
Et Het is waar -­ te Londen zelf sprak de Duitsche regeering T
T j eenigszins anders dan te Berlijn. Althans kon de heer Grey t
= jj den zooeven genoemden gezant berichten dat volgens een mede-
deeling van den Duitschen vertegenwoordiger zijn goevernement V
’ ,,een bemiddeling tusschen Oostenrijk en Rusland door de vier i
mogendheden in beginsel aannam, onverminderd het recht als ·
l ï bondgenoot om Oostenrijk te helpen indien het werd aange- i
` vallen". Hoe Von jagow zich na verwerping van het Engelsche
voorstel die ,,bemiddeling" dacht, kunnen wij uit de beschikbare
stukken niet opmaken. Evenmin hebben de Engelsche, Fransche F
j en ltaliaansche zaakgelastigden begrepen wat de Duitsche .;
minister bedoelde. Het volgende telegram van Goschen, geda­ 1
teerd Berlijn 28 juli, zal ook den heer Grey niet veel wijzer ‘ ’
· hebben gemaakt: i
,,De Staatssecretaris sprak mij gisteren over uw voor- O
stel in denzelfden zin als hij, blijkens mijn telegram van
gisteren (zie boven) tot mijn Fransche en Italiaansche 1
ambtgenooten deed. lk besprak met mijne twee ambtge­ ”
nooten van morgen zijn antwoord, en wij oordeelden dat Q
hoewel de voorgestelde konferentie weigerend, hij tot ieder ä
van ons had gezegd dat hij niettemin met ons verlangde L
te werken voor het behoud van den algemeenen vrede.
‘ ‘ Wij leidden dus daaruit af, dat, indien zijn wensch ernstig Q
is, hij alleen bezwaar kan hebben tegen den vorm van F
uw voorstel. Misschien kan de minister er toe gebracht J
worden zelf een gedragslijn aan de hand te doen volgens i
, welk hij met ons zou kunnen werken?
- Kort en bondig, ten slotte, seinde op 28 juli te Weenen de
vertegenwoordiger van de Britsche Kroon naar het departement i
- te Londen: ^
,,lk sprak hedenmorgen den minister van Buitenlandsche j
Zaken. Z.E. verklaarde dat Oostenrijk­Hongarije zijn oorlogs- i
daden tegen Servië niet kon uitstellen, en elk denkbeeld
van onderhandelingen op den grondslag van het Servische i
antwoord zou moeten afwijzen. i
Het prestige van de Monarchie stond op het spel en z
niets kon de botsing voorkomen." (,,Witboek", no. 61.) g
Op dit bericht volgde denzelfden dag een langer verslag van .
het gevoerde gesprek, waarin nog eens duidelijk de bekende
l !
gr l