HomeAan wie de schuld?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

W ij
i 36 E
ii i ; l
r g { waren betrokken. Laat ons zien welke antwoorden op het ;
voorstel inkwamen.
§_ ‘ De Fransche Regeering verklaarde den volgenden dag à
. het te aanvaarden.
§'; Eveneens van 27 juli is dit rapport van den heer Goschen,
* Engelsch zaakgelastigde bij de Duitsche regeering:
- ‘ ,,De Staatssekretaris zegt dat de konferentie die gij ?
Z ej voorstelt feitelijk zou neerkomen op een Hof van Arbitrage
(scheidsgerecht) en naar zijn meening niet bijeengeroepen
. ‘;g zou kunnen worden tenzij op het verzoek van Oostenrijk
en Rusland. Derhalve zou hij niet kunnen ingaan ·
` op uw voorstel, ofschoon hij verlangend was samen te
‘ IE werken voor het behoud van den vrede ...... "
tg Goschen vermeldt ook de verdere gedachtenwisseling: ,,lk
5* j zeide zeker te zijn dat uw denkbeeld niets te maken had met
g arbitrage, doch beteekende dat vertegenwoordigers van de vier
l gl, niet rechtstreeks betrokken naties middelen zouden bespreken en
f if, . beramen ter vermijding van een gevaarlijken toestand."
:,2i g fil ,
,,De Duitsche minister, evenwel, hield vol dat zulk een
r konferentie als u voorstelde niet doenlijk was. Hij voegde
er bij dat tijdingen welke hij juist ontving uit Petersburg,
Eh deden zien dat er plan bestond bij den heer Sazonof ~ ‘
om van gedachten te wisselen met graaf Berch-
told. Hij dacht dat deze wijze van handelen zou kunnen
leiden tot een bevredigenden uitslag en dat het beste zou
zijn, eer men iets anders deed, de uitkomst af te wachten A
van de gedachtenwisseling tusschen de Oostenrijksche en
Russische regeeringen." O
`lsfn lgêl
{gw Ook uit Petersbur ' ·
gg! g kwam denzelfden dag hetzelfde bericht. _
,,Sazonof heeft voorgesteld dat de wijzi in en in de Oosten-
.., E g
rijksche eischen aan te brengen, het onderwerp zullen zijn van
rechtstreeksche besprekingen tusschen Weenen en Petersburg".
Wat men zich van dit nieuwe plan op dit oogenblik mocht
voorstellen - zooveel was zeker dat het Engelsche denkbeeld,
door Duitschland afgewezen, zijn eenige kans van
·? slagen reddeloos verloren had. Wij hebben reeds uiteengezet
dat alleen met de medewerking van Duitschland een hervatting
van de Londensche konferentie in de Balkan-kwestie mogelijk
zou zijn geweest.
; f
.
l
i i l