HomeAan wie de schuld?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

2 ïï
{ 35 ïpc
{ En de stemming waarin de leider der buitenlandsche betrek- Q?
kingen van Engeland dien dag verkeerde, wordt nogmaals toe- Q
à gelicht door het aan zijn vertegenwoordiger te Weenen ver- in
? zonden telegram, dat als volgt eindigt: ` P
1 ,,Het was een verademing te vernemen, dat de stappen I,
{ van de Oostenrijksche regeering voor het oogenblik beperkt j
= ‘ zouden blijven tot het afbreken der betrekkingen en tot j
‘ militaire toebereidselen, en niet tot dadelijk oorlogsgeweld. l
Ik vertrouw daarom dat als de Oostenrijksch-Hongaarsche gj
regeering het te laat acht om den termijn te verlengen, zij L
E in elk geval tijd zal geven in den zin en op grond van V
Rusland’s wenschen, voordat er onherroepelijke stappen ;_
worden gedaan." j
­ z
Hoe de Russische regeering in dat tijdsgewricht de zaak l
beschouwde, blijkt uit de stukken in haar officieele verzameling
te vinden. Ook zij verzocht om uitstel en drong aan op het V
. plegen van gemeenschappelijk overleg.
Per telegram van 26 juli wendde zich de heer Grey aan de
legaties te Berlijn, Parijs en Rome. De vraag door de Britsche
gezanten aan de drie kabinetten te stellen, luidde als volgt:
,,Zou de minister van Buitenlandsche Zaken bereid zijn
den ambassadeur hier opdracht te geven om tezamen met
de vertegenwoordigers van Frankrijk, Italië en Duitschland ,
en mijzelf hier bijeen te komen in een onmiddellijk êi
te houden konferentie met het doel een uitweg ti
te zoeken ter voorkoming van verwikkelingen?
Wil den minister van Buitenlandsche Zaken vragen of hij *
dit kan goedkeuren. i
Zoo ja, dan zouden de vertegenwoordigers te Belgrado, g
Weenen en St. Petersburg op het oogenblik dat zij boven- P
staand voorstel ter kennis brengen van de Regeeringen L,
waar zij verblijf houden, moeten worden gemachtigd te `i
verzoeken dat alle werkelijke krijgsbedrijven geschorst =
worden in afwachting van den uitslag der konferentie? ‘
(No. 36, Engelsch ,,Witboek"). t
Hiermee dus, was het Engelsche voorstel tot het houden 1
van een nieuwe ,,Londensche konferentie" officieel aanhangig _
ig gemaakt bij de drie groote mogendheden die evenals Engeland ,p
niet rechtstreeks bij den strijd tusschen Servië en Oostenrijk 2
l
n
L