HomeAan wie de schuld?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

P { 32 o ‘
F 1 winnen. Blijkens een telegram van 25 juli uit Weenen naar I
2 j ­ Petersburg, heeft de gezant van Rusland aan graaf Berchtold
` te lschl het voorstel overgebracht, om in een verlenging van i
den ultimatum­termijn te berusten. Doch als een vervolg op {
e ` dit telegram seinde de afzender eenige uren later dat hij zoo-
2 even het afwijzend antwoord van de Oostenrijksch­l-Iongaarsche
_? y { regeering had ontvangen. En hiermee was de eerste stap om `
i r den grooten oorlog te voorkomen op niets uitgeloopen.
.· j
lïv ”
jg , , IX.

Q ;
f Het verzoek van de Engelsche en de Russische regeeringen om »
jg _ verlenging van den termijn binnen welken Servië, op straffe
, van oorlog, zich onvoorwaardelijk bij de eischen van Oostenrijk
zou hebben neer te leggen, was dus afgewezen.
Nog gaven de kabinetten te Londen, Petersburg en Parijs
J - de afwezigheid van President Poincaré en eersten­minister
jï“ï§_§g Viviani belemmerde in de plotseling en onverwacht opgekomen
W; i krisis de werking der Fransche diplomatie - hun pogingen ten
, behoeve van den Europeeschen vrede niet op. Een toezegging
jj; f gedaan door minister Berchtold - die evenwel in de praktijk
jjïi , · niet de geringste waarde bleek te hebben - bood gelegenheid,
werd althans door Sir Edward Grey aangegrepen.
jef/ï Op 25 juli n.l. berichtte de Russische gezant te Londen
aan het hoofd van Buitenlandsche Zaken te Petersburg, minister
ä Sazonof, dat de heer Grey hem, gezant, het onderhoud
had meegedeeld met den vertegenwoordiger van Oostenrijk
dien dag gevoerd. Men moest, had deze diplomaat gezegd, aan g
de Oostenrijksche nota niet het karakter van een ultimatum
F"' toekennen. Men zou haar veeleer moeten beschouwen als een
stap, die, ingeval een antwoord uitbleef of ingeval van een
w onvoldoend antwoord op den bepaalden datum, tengevolge zou
j hebben het afbreken der diplomatieke betrekkingen en het on-
middellijk vertrek uit Belgrado van den Oostenrijksch­Hon­
gaarschen gezant, zonder echter het onmiddellijk begin der .
vijandelijkheden met zich te brengen. ,,Grey," besluit het .
telegram, ,,heeft er aan toegevoegd, dat tengevolge van deze ‘
§> uiteenzetting, hij den ambassadeur van Engeland te Weenen in
overweging heeft gegeven, dat als het te laat zou zijn om de fp
kwestie van verlenging van den ultimatum­termijn te opperen,


.
n Y- ·.