HomeAan wie de schuld?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

l
~ 39 =
. lt i `
i Ff? I ambtenaren aan den moord op den Aartshertog zal bewezen j
~ · j § zijn. Wij hebben reeds gezien dat het antwoord, den volgenden . J
ä dag door Servië gegeven, genoeg stof tot verdere bespreking f
zou hebben opgeleverd, als slechts de andere partij daartoe in ,
beginsel genegen ware geweest.
G il! ? , Om te kunnen onderhandelen was het in de eerste plaats
lt ) noodig over tijd te beschikken vóór de gevreesde gewelddaden l
gi f] Q, _ onherroepelijk zouden zijn geworden. Hetgeen dan ook de heer {
Grey onmiddellijk meende te moeten verkrijgen, was de ver- j
lenging van den termijn na afloop waarvan Oostenrijk l
l de diplomatieke betrekkingen met Servië zou verbreken. In
antwoord op het telegram van 24 juli met Grey’s verzoek om
i k op zijn voorstel daartoe de goedkeuring van Duitschland te
· f; erlangen, ontving men te Londen van den Duitschen gezant
j te Berlijn den volgenden dag bericht, dat de Duitsche vertegen-
l ‘ _ woordiger te Weenen inderdaad met overbrenging van het '
l l voorstel was belast geworden. ,,Ongelukkigerwijs bleek uit de
wi ; bladen, luidt het antwoordt verder, dat graaf Berchtold (de
· Oostenrijksche minister) zich te Ischl bevindt (zomerresidentie `
é van den keizer) en de staatssekretaris vreesde dat het in deze
l omstandigheden vertraging en moeilijkheid zou opleveren, de r
l i gewenschte verlenging van den termijn te, verkrijgen?
s f De Duitsche staatssekretaris heeft bij deze gelegenheid nog ··
ltll meer gezegd. ,,Hij zeide, vervolgt het telegram, dat hij niet wist
; jj ,,l,ë welke macht Oostenrijk~Hongarije voor onmiddellijke aktie gereed _?
J r had, maar hij erkende zeer openhartig, dat de Oostenrijksch- ,
j , Hongaarsche regeering den Serviërs een les wenschte te geven "
si , en dat zij besloten was tot een militair optreden." Hij gaf ook
` l l toe ,,dat de Servische Regeering enkele Oostenrijksche eischen
. niet kan verduwen." Het ultimatum achtte de minister een ··
U diplomatiek stuk dat veel te wenschen overliet, en de bewering, j j
j de ,,beschuldiging" heet het letterlijk, dat hij van den inhoud . {_
4 der nota te voren kennis had gekregen, was volkomen t
, kt'.? onwaar.
, Ook de uitingen van de publieke opinie, door de diplomaten
jj aan hun regeeringen overgebracht, lieten weinig hoop dat het l
bondgenootschap Duitschland-Oostenrijk nog te weerhouden zou
zijn. ,,Alle ochtendbladen", seinde de Russische zaakgelastigde Q`
j,·^{§§_’. in Berlijn op 24 juli naar Petersburg, ,,zelfs de weinige, welke g
de onmogelijkheid voor Servië erkennen om de gestelde voor- i g
waarden aan te nemen, begroeten met groote instemming den
illy? i
li-;
ieirfl i
ll
."`i; _? _ __ T -· ---· ··­·ïïïgci**¥··""":::_V:W