HomeAan wie de schuld?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

E lj
g 29
3 rijkschen gezant gesproken. Hij had den gezant gezegd den gz
‘ { termijn van 48 uur, nog wel bij het begin van de maatregelen :
1 gesteld, betreurenswaardig kort te achten. ,,Toch zou hij onge- *
‘ _ twijfeld met andere mogendheden in gedachtenwisseling treden 1
1 om hun inzicht te vernemen omtrent hetgeen gedaan zou ;
' kunnen worden om de moeilijkheden van den toestand te ver- .
‘ lichten." Q
’ Van welk gezichtspunt de Engelsche regeering bij haar stappen
` tot behoud van den vrede zou uitgaan, berichtte de heer Grey i
­ op denzelfden dag, 24 juli, aan den zaakgelastigde te Berlijn.
W De zienswijze van Duitschland was toen, gelijk men zich her-
inneren zal, reeds in Londen en elders bekend gemaakt. Wie `
zich zou willen bemoeien met de zaak waarin de nota naar 4
Belgrado is verzonden, wordt gewaarschuwd, dat hij met ons ;
oorlog kan krijgen. Zoo, immers, luidde de zin van het Duitsche
V telegram aan de verschillende regeeringen. Engeland, deed nu l
het hoofd van het Britsche Buiteniandsche departement te Berlijn l
‘~ weten, heeft niets met het geschil te maken, indien het niet
f leidt tot een breuk tusschen Oostenrijk en Rus-
land. Doch juist hiervoor koestert minister Grey groote vrees.
Van hem alleen kan in de gegeven omstandigheden,bij de door
het optreden van Oostenrijk te Petersburg gewekte ontstem-
d ming, geen poging om Rusland te kalmeeren uitgaan. ,,De
eenige kans, naar ik kan zien, dat bemiddeling of een kalmee-
rende invloed het gewenschte gevolg zou hebben, was, dat de
vier Mogendheden: Duitschland, Italie, Frankrijk en wij zelf,
gezamenlijk en gelijktijdig te Weenen en te Petersburg aan-
_ drongen op gematigdheid, in geval de betrekkingen tusschen
Oostenrijk en Rusland gespannen mochten worden." Zoo had
Grey tot den Duitschen gezant gesproken. En hij had er bijge-
voegd, dat, om Oostenrijk te bewegen de militaire maatregelen
` tegen Servië uit te stellen, waardoor tijd tot overleg zou wor-
den gewonnen, z. i. alleen Duitschland zich met goed gevolg
zou kunnen doen gelden. ,,Wil den staatssekretaris, eindigt
` deze plaats van het telegram, van een en ander mededeeling
doen." Een opdracht aan den Engelschen vertegenwoordiger
te Belgrado verliet het departement denzelfden dag. Indien met ·
de Fransche en Russische ambtgenooten tot eenstemmigheid
kon worden gekomen, moet bij de Servische regeering worden
aangedrongen op het beloven van de meest volledige voldoe-
ning aan Oostenrijk, zoodra de medeplichtigheid van Servische
·- l'51P::ïïïT<
t ’4<»" ` ‘<?.,`ï~
J
L? ­v`; ej WJ,
’ ;;$:Yï*"'