HomeAan wie de schuld?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

27
het recht zou willen betwisten de zaak tegen Servië uitsluitend
naar eigen goedvinden te regelen.
In een van Duitsche zijde verschenen brochure- ,,Engeland’s
rol bij het uitbreken van den Wereldstrijd" (Hollandsche ver-
taling bij johannes Müller te Amsterdam verkrijgbaar) -wordt
dit standpunt van de Duitsche regeering niet slechts erkend,
j maar betoogd en verdedigd als de natuurlijkste en rechtvaar-
ä digste zaak ter wereld. Reeds in de allereerste regels leest men:
,,De in de laatste jaren steeds scherper zich afteekenende
E tegenstelling tusschen Oostenrijk-Hongarije en Rusland, welke
, na het bloedige drama te Serajewo door geen diploma-
j tieke bemiddeling meer was uitden weg te ruimen,
i is de oorzaak van den verschrikkelijken strijd, waarin nu vijf
J der groote mogendheden van Europa betrokken zijn."
j De verdere bewijsvoering, gevoelt men, zal na dezen aanhef
· den schrijver niet moeilijk meer vallen. Wie als een onaan-
tastbare waarheid vaststelt, een waarheid welke men slechts
heeft uit te spreken en niet behoeft aan te toonen, dat het
oorspronkelijke, kleinere konflikt niet vatbaar was voor beslis-
i sing door bemiddeling, heeft gemakkelijk betoogen dat het
streven naar arbitrage den volgenden en grooteren strijd heeft
V veroorzaakt. Immers is naar die opvatting dit streven een door
niets gerechtvaardigde poging om, ten koste van Oostenrijk en
E zijn bondgenoot, het onmogelijke mogelijk te maken. Doch het
j spreekt van zelf dat dit uitgangspunt louter willekeurig bepaald
is. De Servische kwestie was alleen daarom niet anders dan
door wapengeweld weg te ruimen, omdat te Weenen en te
* Berlijn onmiddellijk besloten was het op oorlog te laten aan-
Q komen. Het pleidooi van den officieusen schrijver die de alles
§ beheerschende vraag bij voorbaat in den voor zijn partij gun-
Q stigen zin opgelost wil weten, verandert dan ook daarom in
l een bevestiging van haar schuld.
i ln den loop van het geschrift komt hij op dit onderwerp
L nog enkele malen terug. Uitdrukkelijk verklaart hij b.v.
` (blz. 26):
, ,,Het konferentie-plan is door Duitschland zonder
f lang dralen en ronduit van de hand gewezen, omdat het
y daarin een poging zag Oostenrijk ter verantwoording te roepen
, voor een Europeesch scheidsgerecht en het wist welke de
· ernstige opvatting van zijn bondgenoot op dit punt was."
, ln zijn ijver om Duitschland vrij te pleiten van de beschul-