HomeAan wie de schuld?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

‘ r · ~ ·· ~ ·· -... .... . .... . L m, , ,_ , p
. . , , . , . , Y] `A'A`‘ "Q.f§ïjg.ï ‘‘‘‘‘ ·.<:< i.·.· .;w;. .....W..z--,
l ll ;
i i ll
· « 26

Dat wil niet zeggen dat wij het uitbreken van den krijg
wijten aan een rampzalig toeval, teweeg gebracht door hard-
E nekkige verblindheid of boosaardigheid van sommige diplomaten
i en ministers bij deze bijzondere aangelegenheid betoond. Dat
ä het wilsbesluit van ministers en diplomaten den Europeeschen
oorlog kon ontketenen, wil veeleer zeggen dat de ekonomische
omstandigheden die over het lot van de volken beschikken, j
j de groote Staten van Europa in twee vijandelijke kampen hebben ;
i verdeeld, en daarmede het gevaar geschapen dat een konflikt, {
( ig- waar en om welke reden dan ook ontstaan, zich uitbreidt over
à geheel Europa en zelfs door de grenzen van ons werelddeel
j niet wordt beperkt. Tenzij, natuurlijk, juist omdat wegens deze
{ gesteldheid kleine aanleidingen, indien niet tijdig gestuit, dat j
jïëf ontzettend gevolg onvermijdelijk maken, de regeeringen zich ‘
n fä met elkaar over een vreedzame oplossing weten te verstaan. jj
* Het imperialisme dat het oorlogsgevaar doet toenemen, ook in .
dien zin dat het elke botsing tusschen twee Europeesche Rijken
in een wereldoorlog doet overgaan,het imperialisme noopt daar-
door tegelijkertijd tot voorzichtigheid in den internationalen
Willi omgang en vergroot den drang tot het zoeken naar een uitweg. §
j ij {jj Het feit dat nooit zooveel geijverd is vóór arbitrage en inter-
Y ëfl '. nationale rechtspraak als in de laatste jaren voor den grootsten ’
i en verschrikkelijksten van alle oorlogen, is volkomen begrijpelijk.
"‘gQ‘,gjj Doch om hem te voorkomen was noodig geworden dat de E
` pogingen tot het vinden van een vergelijk door alle betrokken
` V mogenheden zou worden gesteund. Het overleg, eenerzijds meer
{ . en meer onmisbaar geworden om de uiterste rampen af te wenden,
; komt aan den anderen kant steeds moeilijker tot stand. Om «
i , een twist te beslechten die anders geheel Europa zal meesleepen, ;
§;· `_ wordt vereischt dat geheel Europa zal willen samenwerken. i
i t Het gaf, in dit geval, niets dat Rusland, Frankrijk en Engeland
;•!fï*?;§ï i de eischen van Oostenrijk en het antwoord van Servië wilden E
‘ maken tot het onderwerp van een bespreking. Daartoe was de j
vrt toestemming van Duitschland noodig, en de Duitsche regee­ O
ring had ongeveer tegelijk met de verzending van het nood- ‘
j lottige ultimatum doen weten aan de kabinetten van de ge- A
noemde bondgenootschappen, dat de poging om de kwestie i
internationaal te doen behandelen haar medewerking niet zou Q
j hebben. ln zekeren zin was ook deze boodschap, te Petersburg, A
Parijs en Londen afgegeven, als een ultimatum te beschouwen .
- de bedreiging met oorlog voor het geval men aan Oostenrijk
.‘ ti