HomeAan wie de schuld?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

25
te laten, alvorens gebleken zou zijn dat Rusland in beweging
zou komen, kon dan ook niet anders doen dan den Duitschen
ambassadeur antwoorden, dat ,,wegens het buitengewoon krasse
karakter van de Oostenrijksche nota en de kortheid van den
toegestanen termijn, hij zich geheel machteloos gevoelde zoover
het Rusland betrof, en hij niet geloofde dat eenige mogendheid
bij machte zou zijn alleen invloed uit te oefenen." En in de
depêche, waarin de heer Grey dit deed weten aan den gezant
te Berlijn, herhaalde hij, dat, om nuttig werk te doen, ,,de
I vier mogendheden, Duitschland, Italië, Frankrijk en Engeland
· gezamenlijk en gelijktijdig te Weenen en te Petersburg moesten
·« aandringen op gematigdheid, ingeval de betrekkingen tusschen
‘ Oostenrijk en Rusland gespannen mochten worden." Op den-
· zelfden dag, 24 juli, seinde Grey naar Belgrado dat aan Oostenrijk,
9 in verband met den moord te Serajewo, de meest volledige
voldoening moest worden gegeven, en het leedwezen van de
` regeering behoorde te worden uitgedrukt. De Fransche gezant
kreeg opdracht zich met dat advies te vereenigen.
`ll; Het Engelsche denkbeeld vond te Petersburg instemming.
i Minister Sazonof, die den vertegenwoordiger te Weenen op
_ 24 juli had gelast de Oostenrijksche regeering te verzoeken
` den termijn voor het antwoord van Servië te verlengen, opdat
men tijd zou krijgen de uit Weenen gezonden akte van beschul­ .
diging te bestudeeren, gaf 25 juli aan den Engelschen gezant
te kennen, dat ,,als Servië een beroep deed op de mogendheden,
Rusland volkomen bereid zou zijn er buiten te blijven en de
kwestie in handen te laten van Engeland, Frankrijk, Duitschland
en ltalië". Het gesprek met den Britschen vertegenwoordiger
eindigde met de verklaring die maar al te juist zou blijken en
die de overal heerschende meening in die dagen weergaf: ,,ik
beschouw, zeide Sazonof, den toestand als hopeloos, tenzij
Duitschland alsnog Oostenrijk mocht kunnen weerhouden?
Wij moeten thans nagaan, hoe getracht werd aan het Engel-
sche denkbeeld uitvoering te geven en hoe het mislukte.
' Vlll.
De weigering van Oostenrijk, daarbij door Duitschland ge-
steund, om in het geschil met Servië bemiddeling van de Mogend-
heden toe te laten, moet beschouwd worden als de oorzaak van
· den tegenwoordigen oorlog.