HomeAan wie de schuld?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

E f (
ll er
de bijzondere redenen dieuregeering en regeeringsklasse in de
beide landen van den oorlog afkeerig maakten, moet worden
i` toegeschreven, behoeft niet nader te worden onderzocht. Zoo-
L veel is zeker, dat de stemming van het burgerlijk publiek ver
jl l t van oorlogszuchtig was, dat van eenige bedreiging hunnerzijds
il i niets te bespeuren was geweest, dat de agressieve houding van
het Duitsche militairisme tot militaire maatregelen had genood·
zaakt, ook door de bourgeoisie met toenemende onlust en weer-
Q zin gedragen. Ook de burgerlijke organen vergezelden met hun _
j äj wenschen de pogingen van de diplomatie om het oorlogsgevaar l
I af te wenden, en het welslagen van haar arbeid zou stellig in ·
1 geheeldlïrankrijk en Engeland met groote vreugde begroet zijn ~ /
j <_.,;;gg gewor en.
ç Uit de bekend gemaakte stukken is het streven om onder t
‘ Y leiding van Engeland over het Servisch-Oostenrijksche kon- ti
O Eej, flikt gemeenschappelijk overleg te plegen, opdat niet het door-
` I; drijven van een oplossing door een groep van de mogendheden `
[ tot oorlog met de andere zou voeren, gemakkelijk te volgen.
l W Om op Oostenrijk invloed uit te oefenen, moest ieder voor- ;
,g’,;‘j§yf;§, stel dat het brengen van de zaak voor de mogendheden of i
Wllïïzj zelfs maar uitstel van onherroepelijke beslissingen bedoelde, _
E ?;q_f,{j door Duitschland worden gesteund. Zonder Duitschland zou `
P;ä het zelfs niet als een voorstel tot bemiddeling kunnen gelden,
l zou het enkel als een bedreiging of ten minste als een onvrien-
Yi delijke bemoeiïng moeten worden aangezien. Hierover, dan ook,
j jjfl zijn de ministers van Engeland en Frankrijk het onmiddellijk
g ;iïf met elkander eens geweest. ,,Wil een zoodanige stap eenige
l ,;§§5§” kans op sukses hebben, seinde Sir Edward Grey aan zijn gezant
f ,;ëQf; te Parijs op 24 juli, dan is het noodzakelijk dat Duitschland
`Ifïjï er aan deel neemt". En in hetzelfde telegram deelde hij als
het gevoelen van den Franschen zaakgelastigde mee: ,,De
._? äçfj i meeste kans dat bemiddeling te Weenen zou worden aanvaard,
l%f¢*?f§j ` zou men hebben wanneer Duitschland haar aan de andere
mogendheden voorsloeg".
j` Van haar kant trachtte de Duitsche regeering pressiete doen
,,{,,;ï?‘ gebruiken te Petersburg - zonder te bedenken, of althans ‘
’,¢C`f¥ zonder te willen begrijpen, dat zij zelve de pogingen waartoe
gj, ;.ïï° zij Engeland aanzette, met vruchteloosheid zoude blijven treffen
` zoolang zij Oostenrijk niet kon of niet wilde overhalen tegen-
over Servië eenige matiging te betrachten. De leider der En-
gelsche politiek, die niet van plan was zich met het geval in ·

. ,