HomeAan wie de schuld?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

. l

J? 22 `
1 i
il
A jj vu. ,
il lt ti a
V De tegenwoordige oorlog is ontstaan uit de weigering van
á {jj de regeeringen van Oostenrijk en Duitschland om het geschil l
gig; tusschen Oostenrijk en Servië te maken tot een voorwerp van
gemeenschappelijk overleg tuschen de mogendheden, gelijk nog
lkort te voren was geschied hmït aiêdeïqe tkvgeïties uit de Balkän­
itt; Jy; risis gerezen, waar ij rec sree s e eang van een er
j mogendheden gemoeid en dus - bij de imperialistische ver-
l jj deeling van de groote Staten in twee driebondsgroepen - het
{ gevaar van den algemeenen oorlog was betrokken.
Dit voornemen, zagen we, heeft de Duitsche rijkskanselier
rg; onmiddellijk en bij voorbaat, nog eer het antwoord uit Belgrado T
j was ingekomen, door de vertegenwoordigers van het.Rijk in
l lg; de Europeesche hoofdsteden aan de verschillende goeverne­
t menten doen weten. Dat daarop toebereidselen tot de mobili-
A satie, direkt volgden kan niet anders dan volkomen begrijpelijk f
pfff, worden genoemd. lntusschen en tegelijkertijd, echter, werden _
‘ érg harerzijds ijverige pogingen gedaan om den vrede te bewaren.
j Uit den aard der zaak moesten die pogingen tot onmiddellijk
4 `,)‘ oogmerk hebben, het nieuwe geval te behandelen op dezelfde
X hwijjïj wijze als sedert het uitbreken van den eersten oorlog in de _
j il; Balkan-landen tot goede gevolgen had geleid. Om Oostenrijk ‘
althans halverwege tevreden te stellen, zonder Rusland boven-
j matig te prikkelen en tevens de betrekkingen tusschen Italië
E 5 pïiil, en Oostenrijk te verbeteren, heeft zooals men weet een kon- .
ç ferentie van gezanten der zes groote Staten te Londen een
regeling tot stand gebracht van de nieuwe machtsverhoudin­
gen aan de Oostkust van de Adriatische Zee, toen de uitkom­
jyjfgjá sten van genoemden oorlog de oude verhoudingen hadden
iflr verstoord. De imperialistische spanning tusschen de mogend- Q
heden heeft wel is waar een afdoende regeling van den toe~
j stand onmogelijk gemaakt. De diplomatieke schepping van een ‘
zelfstandig Albanië is gebleken een onding te zijn. Evenwel
heeft het plan, om noch Griekenland noch Servië aan de smalle
tegenover Italië gelegen zee tot volle ontwikkeling te laten
komen, en daarbij Servië een kommercieel en militair steun-
punt te onthouden dat het tegenover Oostenrijk zou hebben O
jffff gesterkt, de moeilijkheden voorloopig weggenomen en het
i oorlogsgevaar bezworen. De gunstige beteekenis van de Lon-


j
Lêztf A t
ai; 1
. - .. t. ,..t,t .... . . · -•l