HomeAan wie de schuld?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

47ï** ‘
, l
i jj *0 . r
’ schapen. De bedoeling van Rusland zou zijn Bulgarije te ver- '
jj M zoenen door de toebedeeling van Macedonië, en Servië schadeloos ­_
gl te stellen door het bezit van Bosnië en Herzegowina. Het ä
{ verschrikkelijke van het plan om Oostenrijk het geroofde land §
Q weer af te nemen, zullen velen wel niet zoo levendig gevoelen
Q als de leiders van Duitschland’s internationale politiek. Voor
Q ijljl deze laatsten was zelfs het vermoeden van zijn bestaan,waarvan
T U zij met zoo veel zekerheid spreken als of zij het zelf hadden Ai *
P vervaardigd, genoeg om nog eer met de uitvoering een begin
j ·, ägïï was gemaakt, althans Servië buiten staat te stellen er verder
aan te denken. En, door Servië te ontmannen, ook Rusland ·
op te fnuiken en zijn invloed bij de Balkanstaten. Het nieuw onder V
i bescherming van Rusland te stichten Balkanverbond, ditmaal `
Q niet tegen Turkije maar tegen Oostenrijk gericht, moest nog
l wig ij T vóór zijn geboorte worden gesmoord, en de bloedige gebeur-
i tenissen van Serajewo verschaften een maar al te welkom ,
A 1-. voorwendsel om de daad te begaan.
i °t [ ,,De keizerlijke en koninklijke regeering, zegt de verklaring in
ff *°§ het Witboek, heeft Duitschland zijn opvatting doen kennen en `
Q'; naar onze meening gevraagd. Van ganscher harte konden wij -
Q, Q instemmen met de beschouwing van onzen bondgenoot en hem
lj. E verzekeren, dat elke handeling, noodig geoordeeld om een eind l
. zj, ‘ ' te maken aan de tegen het bestaan van de monarchie gerichte
g beweging in Servië, onze goedkeuring zou vinden." g
Q jQgt‘*i¥» ,,Wij waren ons volkomen bewust, dat een mogelijke oorlogs-
ï i ?‘ zuchtige houding van Oostenrijk tegen Servië, Rusland in het
i geweer zou kunnen brengen, en dat ze ons daardoor in een *
^ *§Lï oorlog zou kunnen wikkelen overeenkomstig onzen plicht als ‘
Q bondgenoot. Wij konden evenwel niet, ten aanzien van deze i
5 levensbelangen van Oostenrijk, onzen bondgenoot raden een x
i A ‘°‘i toegeeflijke houding aan te nemen, strijdig met zijn waardigheid, '
ë , ‘ noch hem onzen bijstand in deze moeilijke dagen ontzeggen. Wij
j V konden dit te minder wijl onze eigen belangen door de voort-
i ,,·F?F, gezette Servische agitatie bedreigd werden. Indien de Serviërs f
met hulp van Rusland en Frankrijk voortgingen het bestaan
van Oostenrijk­Hongarije te bedreigen, zouden het langzame
verval van Oostenrijk en de onderwerping van alle Slavische
volken onder Russische heerschappij het gevolg zijn, terwijl
aldus de positie van de Germaansche rassen in Midden-Europa
`§j§ Q; onhoudbaar worden zou. Een zedelijk verzwakt Oostenrijk onder
den druk van het Russische grootslavendom zou niet langer een
; .5l ,
. ....e . - il