HomeAan wie de schuld?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

V
19
ë told tegenover de regeering te Petersburg heeft verklaard geen
inlijving van Servisch gebied te verlangen, en slechts waar-
g borgen wil scheppen tegen de hervatting van de gevaarlijke
Servische intriges ....
l-let tweede telegram handelt verder over de houding van
Duitschland zelf. De groot-Slavische beweging, leest men,heeft
Ԥ ten doel de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie te verstoren
en daarmee het verbond met Italië en Duitschland te breken en
Dultschland geheel af te zonderen. ,,Ons eigen belang roept ons
· daarom aan de zijde van Oostenrijk". Mocht het niet gelukken
den krijg te beperken, waarvoor wij blijven ijveren, en zouden
j wij, tegen onzen wil gedwongen worden het zwaard te trekken,
j dan kan niet ons de blaam treffen den oorlog met al zijn ver-
schrikkelijkheden over de volken van Europa te hebben uit-
{ gestort . . .
ä Wederom, en nog beslister dan te voren, ziet men, wordt
· · als onvermijdelijke zekerheid vastgesteld dat elke poging om
E Oostenrijk in zijn aktie te belemmeren - een aktie waarbij
Duitschland verklaart zelf rechtstreeks belang te hebben - met
r . oorlogsgeweld zou worden gekeerd. `
3 De vijf dagen te voren gewaarschuwden hebben het waar-
ä schijnlijk niet op een tweede vermaning laten aankomen. Men
mag gelooven dat de militaire toebereidselen reeds overal begonnen
waren. Later, toen meer en meer bleek dat met vreesaanjaging
if! niets te bereiken viel, gingen de Duitsche organen steen en been
ä klagen over de dubbelhartigheid van de tegenstanders die al
ä dadelijk oorlogsmaatregelen hadden genomen, terwijl de onder-
" ë handelingen nog loopende waren. Doch niets ter wereld zal het
ä feit kunnen wegnemen, dat reeds op 23 juli de Duitsche rijks-
ë kanselier in de kabinetten van Petersburg, Parijs en Londen,
§ zoo goed als direkt met oorlog heeft laten dreigen.
Er zijn in de bekend gemaakte officieele gegevens nog meer
è aanwijzingen dat van het eerste oogenblik af Oostenrijk en
P Duitschland besloten waren hun voornemen ten opzichte van de
' kwestie met Servië door te zetten, en met de groote waarschijn-
lijkheid van een algemeenen oorlog ten volle rekenden.
Zoo leest men in de voorafgaande uiteenzetting bij de ver-
zameling stukken over het ontstaan van den oorlog, door het
departement van Buitenlandsche Zaken te Berlijn in Augustus `
uitgegeven - het Duitsche ,,Witboek" ­­­ o.a. een verklaring
over den toestand door de Servisch­Russische woelingen ge-
(
l