HomeAan wie de schuld?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

. Q
is
O heid tegen Oostenrijk door Servië begaan. Nu nog langer deze
houding te dulden, zou, zegt het stuk, ,,onvereenigbaar zijn met
, de waardigheid en de verplichting tot zelfbehoud als groote
` mogendheid." De eischen, door Oostenrijk gesteld, moeten dan
i i ' ook als volkomen gerechtvaardigd worden beschouwd. ,,Toch is
Y te vreezen dat Servië zich zal laten verleiden tot het afwijzen
V` van dit ultimatum, zoodat Oostenrijk waarschijnlijk niets anders
l zal overblijven dan een beroep op de wapenen." De kanselier
_ verzoekt den gezanten de vreemde regeeringen met deze opvat-
S i§‘iá·ï§ j ting in kennis te stellen en wil ten slotte ,,bijzonderen nadruk" c
g gelegd hebben op het gevoelen dat ,,bij deze kwestie een zaak
Q jfj,·,gf' betrokken is, welke uitsluitend door Oostenrijk-!-longarije en j
j glllggäï Servië moet worden geregeld, een beperking naar welke de
l mogendheden met inspanning van al hun kracht behooren te
j =·ii,j· é streven."
vt ,,Wij begeeren ernstiglijk, eindigt de depëche, deze beperking l
j t van het geschil, omdat de tusschenkomst van welken anderen ­ ·
i Staat ook, krachtens de bestaande bondgenootschappen, tot g
{ ’ ondenkbare gevolgen zou leiden."
ä J Niet vreemd, zeker, dat de kanselier verklaart met groote ·
§,?”` igg belangstelling het telegrafisch bericht van den uitslag der gegeven 1
{Tl.? ’ opdrachten tegemoet te zien. Immers hadden hiermee de gezanten
·A van het Duitsche Rijk de boodschap gekregen den regeeringen
g van Engeland, Frankrijk en Rusland - ook Rusland! -­aan te
zeggen, dat wie van hen Oostenrijk zou willen beletten zijn
, gram aan Servië te halen, de oorlogsverklaring van Duitschland
ei`;Rgf te verwachten had .... En deze boodschap ontvingen de gezan-
ten op 23 juli, den dag zelf van het ultimatum, zonder dat van " ä
het antwoord iets bekend kon zijn, - tegelijk dus met het
2 bericht van den aanslag, de mededeeling dat wie er zich mee E
j . 'Jäïg bemoeide zelf klappen kon krijgen.
. Vijf dagen later seinde de heer Bethmann Hollweg aan de E
j .§ ,.5 regeeringen der Duitsche bondstaten. Hun werd gewezen op ,
i lljfff de schuld door Servië tegenover Oostenrijk op zich geladen, nog
` verergerd door het antwoord van 25 juli. Dan hebben zij te I
p iëlyl protesteeren tegen de aanspraken van ,,sommige personen" in
l . Rusland die de partij van Servië willen opnemen, en tegen de
Ti§{”SQ voorstelling in Rusland gegeven dat een mogelijke wereldoorlog
Lgjjg voor de verantwoording van Duitschland zou komen, wijl het
Iihëjï in gebreke bleef Oostenrijk te beteugelen. Te minder zijn die
aanspraken als gerechtvaardigd te beschouwen, nu graaf Berch-