HomeAan wie de schuld?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

f”ï»>«¤»v~l­**'"'*l•­·’1¥¥`¤»r'*·$ï>·`­·>·<¥···~’·‘­1»'ï·' **ï·~°·9"¥¤«*·‘s‘P‘*wç{;•‘·‘·~¤x·r‘<v:v'v··‘•<?:~x,»e‘·*¤:¤r«u­·v-»~<r7v­:m-•-;<«¤-««,w_«--«-.,;.­·­..mj. ,. .- -.ev ,. , . Y _, _ __ _, ,_ Y ,_ _ ___ rw? _
r trilt
* i 16 .
schuld aan ongeoorloofde daden zal zijn aangetoond. Het ver-
A bod van uitvoer van wapenen zal worden verscherpt, en even-
tueel verzuim van het toezicht gestraft. Een onderzoek naar
mogelijke medeplichtigheid aan den moord van 28 juni zal .
worden ingesteld, een in het ultimatum genoemd officier is ge- E
gilt? vangen gezet.
Afgewezen, daarentegen, wordt de eisch dat bij de uitvoe-
ring Van de maatregelen tegen de anti­Oostenrijksche bewe- t
ging Oostenrijksche ambtenaren medewerking en toezicht zullen
verleenen. Ook, dat zulke ambtenaren zullen deelnemen aan
j tij; het strafrechterlijk onderzoek inzake den aanslag op den aarts- j
j hertog. Eindelijk zegt de Servische regeering toe, dat zij de
j regeering te Weenen verwittigen zal van de uitvoering van alle 1
in het antwoord beloofde maatregelen. En zij besluit met de A
di; reeds genoemde verwijzing naar het Hof van Arbitrage of naar
j de uitspraak van de Mogendheden, voor het geval deze nota Fï
jl; de Keizerlijke en Koninklijke regeering niet mocht kunnen
’ ~;», voldoen.
j g Welk oordeel men over de houding van Servië in het alge- j
W meen en over het antwoord op het Oostenrijksche ultimatum .
in het bijzonder zal willen uitspreken, heeft voor ons betoog _ .
weinig of geen waarde. Wij willen zeggen dat in zijn geschil
met Servië Oostenrijk stappen heeft genomen, die den Euro-
Qi.; peeschen oorlog onvermijdelijk maakten. Ook indien Servië
een absoluut afwijzend antwoord had gegeven, zou het de V
ëgpij schuld van Oostenrijk en zijn bondgenoot niet verminderen, [
Q1; aangezien de eischen onaannemelijk waren. Maar Servië heeft ,
aan de eischen grootendeels voldaan. Kon het landsbestuur
2 ii'; rechtstreeks en met zooveel woorden erkennen misdadige han- ,
delingen geduld of zelfs aangemoedigd te hebben? Het heeft
er in berust te verklaren, dat het zoodanige handelingen,
j waar zij zich zouden hebben voorgedaan of nog zouden her-
jjjg halen, te veroordeelen en te zullen straffen. Het heeft veran-
deringen in de perswet en in de grondwet toegezegd. Het
` heeft zich verbonden een vereeniging te verbieden die niets
tegen de wetten had misdaan. Het heeft enkel geweigerd
yijrgë vreemden ambtenaren het recht te geven maatregelen van
Vi, binnenlandsch bestuur te kontroleeren en aan een rechterlijk
Qjiïl onderzoek deel te nemen. Doch ook zelfs het bezwaar tegen
deze vorderingen, waaraan geen Staat zich kan onderwerpen, ‘
zonder van zijn waardigheid als onafhankelijk politiek lichaam
arti',
wi
in i