HomeAan wie de schuld?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 59.23 MB

ïï i w l
j..; Z
·
l W
El: ’ ‘
li?
Dat de Duitsche en Oostenrijksche regeerders zich bij de QQ
, gl; berekening van de gevolgen op gewichtige punten hebben
fill vergist, vermindert niets aan de zwaarte van hun verant-
woordelijkheid. Het is minstens waarschijnlijk, b.v., dat het
t ifgv tweetal gerekend heeft op een bondgenoot meer en een vijand
j minder. Dat Italië zich buiten den strijd zou houden, schijnt
ä ongeveer even onverwacht te zijn gekomen, als dat Engeland j
@,55 er aan zou deelnemen. Doch dit beteekent alleen dat de beide ä
[ jjlfli verstoorders van den vrede de risiko voor zich zelf minder
groot hebben geacht dan zij achteraf blijkt te zijn. Waren zij j _
l R beter geïnformeerd geweest, dan had dit misschien invloed kunnen L
Q hebben op de daad, niet op de gezindheid. t ,.
ï Evenmin kan tot verlichting van hun schuld worden aange-
j · voerd de overigens aannemelijke omstandigheid dat Oostenrijk "j
i 4 noch Duitschland den algemeenen oorlog hebben gewild. In de
{ ` diplomatieke stukken komt herhaaldelijk hunnerzijds de betuiging 3,
z voor, dat zij al het mogelijke hebben gedaan om den strijd tot
‘ Oostenrijk en Servië te beperken ­ te ,,lokaliseeren", zooals
N V het heette. Het kost zeker weinig moeite om aan die verklaring
geloof te hechten. Dat zoowel Duitschland als Oostenrijk hun
gemeenschappelijk doel, de afstraffing van Servië, zoo mogelijk -
j zonder de gevaren van een Europeeschen oorlog hadden
è ll willen bereiken, is waarlijk niet anders dan volkomen begrijpe-
lijk. Een Europeesche oorlog, vooral nu hij gevoerd wordt onder
° voor hen minder gunstige verhoudingen dan de onderstelling
i Y; moet geweest zijn, kan zeer wel hun op meer nog komen te
T . staan dan het missen van hun doel tegen Servië. Veel liever,
l g ' natuurlijk, hadden zij het zekere dan het onzekere genomen.
= ‘ , Doch niemand, even natuurlijk, heeftin ernst kunnen verwachten,
· dat Rusland zijn kleinen beschermeling aan zijn lot zou over- ‘
laten. Geboden redenen van staatsgezag de Oostenrijksche
Nëj regeerders den smaad van Serawejo in stroomen bloed uit te
{ wisschen, niet minder moest Rusland zich verplicht achten om
, zoodanige redenen ten gunste van Servië tusschenbeide te komen.
”’ En het is niets minder dan huichelarij, te doen alsof door
aan te dringen op het lokaliseeren van den oorlog de Duitsche
Gt regeering het meest overtuigende blijk had gegeven van haar
vredelievendheid - alsof het nu de eenvoudigste zaak van de
lx? `