HomeReglement voor het gebruik der bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch InPagina 9

JPEG (Deze pagina), 535.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 5.15 MB

7
· Am. 13.
Op franco­aanvraag kan elk lid kosteloos een exem-
plaar ontvangen van de catalog ussen van beide instellingen.
ART. 14.
’ In de Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch J
Indie, zoowel als in de verslagen van het Indisch Ge-
nootschap worden de titelsvermeld der werken, waar-
mede de bibliotheken zijn aangevuld.
Am. 15.
‘ De Besturen zullen, telkens wanneer zulks noodig
is, onderling overeenkomen omtrent de keus van den
persoon, belast met het dagelijksch toezigt over de
j, bibliotheken, de afgifte van werken en de verantwoor-
delijkheid daarvoor onder leiding van de commissie,
bedoeld in art. 10. Voor het tegenwoordige wordt daartoe
aangewezen de heer J. BoUDEw1JNsE, Secretaris­biblio­
thecaris van het Indisch Genootschap.
De Commissie geeft eene instructie aan den bibliothe-
caris omtrent de handhaving der bepalingen van dit G
Reglement.
’s Graven/1a_qe, Januari 1870.