HomeReglement voor het gebruik der bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch InPagina 8

JPEG (Deze pagina), 531.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 5.15 MB

ill
6
hare eigene statuten in stand gehouden, voorzoover ·
zij niet met dit reglement in strijd zijn of daardoor
‘ vervallen.
Am?. 10.
Het oppertoezicht over de bibliotheken wordt opge~
dragen aan eene commissie, bestaande uit een lid van ’
het bestuur van elke Vereeniging, daartoe door de
l Besturen aangewezen.
ä
' Aivr. 11.
1 De commissie zorgt voor de handhaving dezer bepa-
. lingen, beslist op bezwaren of klachten der leden, be­ E
paalt de vergoeding wegens beschadiging of het verlies
van boekwerken en neemt kennis van eenig voorstel,
dat door een lid van een der genootschappen betreiïende
l de bibliotheken aangeboden wordt, en onderwerpt zoo- ,,
danig voorstel aan de beslissing van de besturen der
vereenigingen.
· ART. 12.
De commissie geeft aan de besturen der beide in-
stellingen jaarlijks verslag van den staat der biblio-
theken en doet de voorstellen , welke zij in het belang
dier boekverzamelingen noodig oordeelt.