HomeReglement voor het gebruik der bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch InPagina 7

JPEG (Deze pagina), 534.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 5.15 MB

5.
is · waarin zij zijn afgeleverd, of bij beschadiging of verlies
een nieuw exemplaar te vergoeden of de schade te_
beteren, volgens uitspraak der in art. 10 bedoelde
commissie.
De schade , aan uitgeleende boeken toegebracht , wordt.
binnen 3 dagen nadat zij deze terugontvangen, gecon-
stateerd door de commissie, wier uitspraakonitrent
. het aanwezen en de hoegrootheid der schade beslissend is.
Aar. 7. j

Indien een lid nalatig blijft in het terugzenden van
_ eenig werk, na daartoe tweemalen te zijn aangemaand,
wordt het als verloren beschouwd, met toepassing van
j art. 6.
j , ART. 8.
E .
j · De introductie van personen, geen lid van een der
i genootschappen zijnde , wordt opgeteekend in een daartoe
bestemd register, vermeldende den naam en de woon-
plaats van den geïntroduceerde en van het introdu-
ceerend lid.
Anw. 9.
De bepalingen voor de bibliotheken, de aanvulling
of inrichting daarvan , worden voor elke afzonderlijke
instelling, onafhankelijk van elkander, overeenkomstig
1
i