HomeReglement voor het gebruik der bibliotheken van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch InPagina 6

JPEG (Deze pagina), 546.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 5.15 MB

,·j i=

voormiddags tot vier ure des namiddags, en op zoo- ,. ·
danige andere tijdstippen als door de Besturen dier
genootschappen na onderling overleg nader zal worden
nuttig geoordeeld en aangekondigd.
Anw. 4.
Ieder lid van eene der instellingen heeft het recht
boeken, nadat deze gedurende eene maand na de ont-
vangst ter visie zijn gelegd, uit de bibliotheken aan huis
ter leen te ontvangen, mits daartoe schriftelijk franco Y
aanvrage doende aan den bibliothecaris en zich onder-
. . j
werpende aan de bepalingen van dit reglement. Hand- j
schriften , beschreven of zeldzame boeken en platen
worden niet ter leen verstrekt dan na verlof van of j
namens de in art. 10 bedoelde commissie.
1
ä
Arur. 5. j
?
j De boekwerken worden voor niet langer dan veertien
< dagen uitgeleend; wanneer echter die werken inmiddels
{ door niemand aangevraagd zijn, kunnen zij op nieuw
aan denzelfden gebruiker worden uitgegeven.
' ‘ Am:. 6.
Zij, die boeken ter lezing ontvangen, zijn verplicht
5 ze vrachtvrij en in denzeliden staat terug te bezorgen,