HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 9

JPEG (Deze pagina), 744.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

rd ' ····· W ’/·~ï­JIèYïïïL•T.,..=..­·..n.·ïY‘,,., ,4..- l...;. ,`r"ïï _ Y DTTT Y"QQ{_;§_____;`, T
{ is
j i
j 1
, l
E
E %
( ë
I
Reeds dadelijk valt ons bij kennisneming van het leerplan j
op, dat daarin noch leeftijd noch vereisohte kundigheden bij <
de toelating vermeld worden. Den eerste vinden wij niet, de l I
tweede wel aangegeven in Art. 9 der wet, waar het lezen,
schrijven, rekenen, de beginselen der Nederlandsche taal, der
aardrijkskunde en der geschiedenis opgegeven worden. Bij de
vaststelling der wet heeft men de bedoeling gehad dat de j
jongelieden in ’t vervolg op de gymnasiën zooveel zouden ‘
kunnen leeren, dat zij aan de universiteit niet meer voor hun E
_ propaedeutisoh examen behoefden te studeeren, waardoor de Z X
n nu vaak onnut besteedde tijd, beter kon gebruikt of het ver-
blijf dáár verkort, en bügevolg ook de studiekosten verminderd ` {
worden. Met het oog hierop vond men een zesjarigen cursus
aan het gymnasium niet telang, temeer omdat dan de toekom­
stige aoademie­burgers niet op te jeugdigen leeftijd aan de '‘`i x
, universiteit kwamen. Deze waarborg nu is door dit leerplan `
i` niet gegeven, want niets belet dat reeds knapen van 9 jaren
dingen naar een plaats op ’t gymnasium, en waar zooveel andere (
zaken geregeld zijn waaraan minder behoefte bestaat, ware
het eerder wenschelijk geweest hieromtrent eenige bepalingen
aantegeven, of een meening uit te spreken waaruit kon afgeleid
worden, welken leeftijd ongeveer bedoeld wordt.
Daar bij de wet en het leerplan niet gesproken is van ken-
$ nis der beginselen van de Fransche taal, moet men aannemen
dat hiermede in het eerste jaar begonnen wordt en zal daar-
van een gevolg kunnen zijn, dat de meeste lagere scholen met
uitgebreid lager onderwijs die knapen voor het middelbaar
‘ i j