HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 8

JPEG (Deze pagina), 610.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

i I
(
2 6
gymnasium niet vóór Sept. 1882 geheel kunnen worden inge-
voerd. Bovendien bleek mü bij de bewerking van dit leerplan, ,
dat in den ontwikkelingsgang van het onderwijs, hetwelk tevens ii
strekken moet om voor vele toekomstige academie-burgers de
F propaedeutische studiën te vervangen, zooveel leemten zich moe-
ten openbaren, dat het wenschelijk mogt geacht worden, alsnog
door den Minister het Koninklijk besluit van 27 April jl.
2 ter wijziging worde voorgedragen, zal men niet eerlang met
l, weerzin en tot schade van de ontwikkeling onzer jongeling-
T schap, het voor goed invoeren.
i Nog is het misschien niet te laat en gaarne onderwerp ik
A mijne meening over dit leerplan en een door mij voorge-
steld gewijzigd plan, aan het oordeel van bevoegden. Als
medicus en lid van een Collegie van Curatoren, meende ik
l, zoowel voor de aanstaande genees- en natuurkundigen, als voor
onze studeerende jongelingschap een woord in het midden te
moeten brengen. _ .
Vluchtig geschreven, daar de tijd welke voor de heropening
van den cursus aan de gymnasiën slechts kort is, maakt het
geen aanspraak op grondige bespreking der verschillende leer-
J vakken, terwijl die der oude talen reeds door meer bevoegden,
voldoende geschied is.
Hacwlem., 13 Juli 1877.
u

i
ä
_ ä