HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 7

JPEG (Deze pagina), 839.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

"` · ~ J ;"ïï’T;;l;ï_L_,__,,,, p
[ l ~


E ‘ ij jg
5 lx
i gerschool met driejarigen cursus. In 1874 werd tot dit laatste
, besloten.
l In Mei 1874 viel mij de onderscheiding ten deel door den
Commissaris des Konings in deze provincie, benoemd te wor- .· j
den tot voorzitter der Commissie voor de eindexamens der `
Hoogere Burgerscholen in Noord-Holland en was ik in staat
nader bekend te worden met de vruchten van ons middelbaar- i 1
onderwijs. Ik heb gemeend den indruk toen verkregen,in het i
belang van dit onderwüs te moeten mededeelen, en leverde i ,
A aan Züne Exc. den Heer Commissaris, het hierachter ge- i
voegd rapport in. Meermalen is de wensch geuit dat zij, die
niet rechtstreeks bij het middelbaar onderwijs betrokken zün , ook
hun ervaring omtrent dat onderwijs zouden mededeelen en nu
zich daartoe een geschikte gelegenheid aanbiedt, meende ik '
die niet ongebruikt te moeten laten voorbijgaan, opdat bij de ‘
beoordeeling van een leerplan door de Regeering vastgesteld, 1 v
rekening kan gehouden worden, met de bezwaren welke ver- `E
bonden zijn aan een te veel en te vroegtijdig reglementeeron. _
Ware men bg de vaststelling der wet voor het middelbaar
onderwijs bekend geweest, met de billijke eischen welke men
voor het eindexamen mocht stellen, dan zoude de wetgever
p zich wel gewacht l:1ebben,_ die eischen zoo hoog op te voeren 1 ;
en zoude dientengevolge het leerplan onzer hoogere burger-
l scholen eenvoudiger kunnen ingericht zijn. {
Nu ik mij dezer dagen weder belast had een leerplan te i
ontwerpen, en hieromtrent nader met den Rector in overleg
te treden, waarbij de tegenwoordige regeling van het gymna-
siaal onderwijs, zoodanig ingericht zoude worden, dat dit zonder
te veel integrijpen in den gang van het onderwijs, door de
· tegenwoordige leerlingen genoten, konde aansluiten aan dat,
à vermeld in het leerplan, bleek mij zulks niet mogelijk te zgn.
1 Volgens Art. 114 der wet moet 1 Oct. 1880 de invoering van
het nieuwe leerplan geschieden en zonder schade voor den ont-
wikkelingsgang der tegenwoordige leerlingen, zoude dit op het
b I i
nl
4 _, __ we .___~_. _.., g Age er A