HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 12.96 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

U H [ > l [‘* H [1 [S ë [ ä is I 3 ë E ë “ ä I ä [
[ I Z cà 4 Z [Ca
1 I Z l l [ e

Je. [ [
U [ - -- 2 2 -­ - 2 3 - -­ 3 I - 2 2 I 34 In Pruisen duurt de Tertia, Socunda en Prima 2 jaren.
r"-^--­s
4 ~ - [ - 3 ­ - ­­ 3 - 3 3 - - - 24 Onder de 3 uren natuurkunde, gegeven in de 4" Klasse in Oostenrük, is oo
[ ~+^­·- opgenomen onderwijs in de beginselen der sterrekunde, hetwelk in de 7"
li 3 - [ 3 of 3 [ ­ - - 2 2 - 3 *) ­ - -- 26 Klasse wordt voortgezet. .
[ -«-»- Het onderwijs in Oostenrijk in de levende talen, sehrüven, zang en gymna-
5 - - 4 4 [ - - 2 3 - -­ 4 2 1 2 36 stiek, zün niet in het programma opgenomen.
[ De met *) geteekendc 1u·en duiden aan dat in Rusland, even als in de 6° en,
5 - - 3 3 [ - - - 2 2 - - 5 2 1 2 33 5" Klasse, het onderwüs behalve wiskunde, natuurkundige oosmographie
«-/»­­­. en natuurlüke historie omvat. `
3 - 2 of 3 2 of 2 - ~ 2 - ­- 5 ·- - - 27
(J - - 2 2 [ 2 1 1 2 -- - - 6 - - - 28 I
H. B. s.
6 - - 1 1 1 1 1 3 2 - 2 3 2 - 2 32 [Vaar boven de les­uren H. B. S. staat, duidt dit aan dat het onderwüs ge-
lijktijdig met de leerlingen de1· Hoogere Burgerschool wordt bägewoond. j
7 - - 1 1 1 2 - 3 - - - 2 -­ - - 26 .
[ 6 - ~ 2 2 [ 2 2 - 4 1 1 1 3 1 - - 32
[ 9 [ -­ [ - I 1 1 [ 4 1 [ - 2 1 [ - - 2 - [ - - 28 I
ë
7" Klasse Rusland.
België. 4·‘ Klasse Haarlem. PRIMA. Rhétorique in België. 7e ,, Oostenrijk.
6[‘ ,, A Leerplan. [
~ï_`è`
td .2 ·g Ii M [
E • · . G; ‘ · [ l" ' C1 • 0 E l
. _ I; I O · bD . « ~« 4
s E' e je ë á ,.1 . . _,ï sg E 'ê E %’ 6 3 3 5 3 ·E E ei . 3 FC =
E Z E gl 2 5 3 ë '§ [5 3 E 3 ä gg § I Q, § E5 Q § ä ën lg ä 3 ä Q [
FJ *" ` la M Q 'äl ç; 0 ig .°’ ,14 _ ze ,14 [M 0 ,14 bb ` mx pa
䤰F«§•5i·ägêä§g䧧jg§§'E·‘ïië;ëï*3f­ä,§3d[§°~[
U Z Cl; K5 m S Fil G, <¤ ,_, w tä S F E g E g [Q _ Pl S z
¤= bi 2 ¤ ¤= 8 2 3 "* ·= 3 E al ¤
»·.> 4] Y/1 1,
,-1 ca ec H nc
[D Z ä D
I
[ [
/à-/-1-5
2 34 2 8 I 6 ­ [ - ­ 2 3 - -­ 3 - 2 -­ 4 -­­­­­ -­ 2 2 34
pï-/çgrx
- 24 2 5 [ 5 -­­­ 3 ­­­ - 3 -. 3 -­ 3 ---­-~-­- 24
fà/~­•>­
I -­ [ 26 1 6 6 - 2 - 2 of 2 - - 2 [ 1 ­ 6 *) ----­ ­ 1 -­-- 27
I l r?-/j·
[ - [ 35 2 6 5 _- ­ -­ 3 4 ~ ­ 3 ­ 2 [ 1 4 - - ­­ 3 ­ ­ 1 1 ­­ 35
[ 2 35 l 7 7 3 -­ - 3 3 I - -­ 2 [ - - 2 I - 4 ------~ 1 ­- 33
I ,ï’¤-·s
I ­­ 28 2 10 3 ­­ - 2 [ 3 2 of 2 ­­ 2 _ 2 - 3 1 ­----­-- 30
[ · [ [
[ -­ 29 - 7 7 1 - - [ 1 1 1 2 2 [ - 1 1 - 2 - - - I 1 1 1 - ­ - 29
I [ I H.]3.S. H.B.S.
2 33 - 6 6 ­- - ­ 1 1 1 1 2 I 1 1 ­- - 3 - 1 1 - - -­ 2 - 2 29
. l{l.IH,l'. I [ I
· -- 31 - 10 11 - - - [ 1 1 1 2 3 [ - - 1 - 2 ­­­­ - I - ­ I -­-­- 32
- ~ [ 32 - S . 5 - - -­ 2 2 2 2 I 4 I 1 [ - - - [ 2 ‘ - - [ 1 1 - ­ 1 - - 31
[
- [ 23 - 9 9 -­ - ­ [ ­ [ - 1 2 I 4 [ 1 [ - [ - 1 [ 1 [ - ­­ - [ ­- - ­ [ ­­ - [ -­ 28
l [ [ 1 [ I l
Nieuw leerplan 6* Klasse B.
[ l
*[ nl 2[ 2[·[[[~[~[ [[ 2[ 2[ 2[e[ 2[ 4[ 6[~[[[ 5le[·[-[e[·[2[
. [ .- [ 24 ‘ '
[ [ * Met be inselen der scheikunde voreeni d.
I I 96 3 3 {
[
I _,_ 35 To Bern is aan de 7‘[ Klasse, hier boven aangegeven, nog een 8" Klasse toegevoegd. Deze ontvangt hetzelfde onderwüs en bovendien nog één 11ur geschiedenis.
I [ 39 ln Pruisen duurt de 1" Klasse en in Rusland de 7" Klasse, twee jaren.
[ [ In Oostenrijk wordt in de 8" Klasse in Godsdienst, Latün, Duitseh, geschiedenis en aardrükslmndc gelijk aantal uren les gegeven als in de 7" Klasse; in het Grieksch 1 uur
meer; voorts 3 11ur iu natuurlgkc historie en 2 11ur in logica en empirische psychologie.